จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    เมื่อวันที่7มิถุนายน 2549ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้จัดการอบรมสัมมนา "เทคโนโลยีเพื่อการเร... 
โรงเรียนเมืองชุมพร
    เมื่อวันที่27พฤษภาคม 2549 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ได้จัดการอบรมสัมมน... 
เขตพท.3 สุราษฏร์
    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 คณะครู-อาจารย์ ในเขตพท.3 สุราษฏร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาระสนเทศบ... 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาระสนเทศ
    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ของ สพท.พังงา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสา... 
คณะครู-อาจารย์ ในเขตเทศบาลนคร
    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 คณะครู-อาจารย์ ในเขตเทศบาลนครร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาระสนเทศบนเครือข่า... 
ความสำคัญของการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
    เมื่อวันที่04 มิถุนายน 2548 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ สนับสนุนโดยบริษัทเปโตรไอที จำกัดได้ร... 
สก.ธนกฤช พุกรักษา สก.เขตบึงกุ่ม ได้เป็นประธานเปิดงาน
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2548 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ สนับสนุนโดยบริษัทเปโตรไอที จำกัดได้... 
โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ สนับสนุนโดยบริษัทเปโตรไอที จ... 
โรงเรียนการเคหะท่าทราย
    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนการเคหะท่าทรายร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาระสนเทศบน... 
ชมรมการศึกษาเอกชน จ.สุราษฏร์ธานี
    ชมรมการศึกษาเอกชน จ.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ได้จัดการสัมมนาครู-อาจา... 


พบข้อมูลทั้งหมด4 หน้า   1   2   3   4  

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool