จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 โฮมมาร์ทมอบทุนเรียนฟรีระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2553
โฮมมาร์ทมอบทุนเรียนฟรีระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2553

“โครงการ HOME MART Career Choice”

 

HOME MART ( โฮมมาร์ท ) ร้านค้าวัสดุก่อสร้างจาก SCG ที่สนับสนุนการสร้างคน สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ  

เปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่าม.6 ที่อยากศึกษาต่อแต่ขาดโอกาส เข้าศึกษาใน “โครงการ HOME MART Career Choice” ปีการศึกษา 2553 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง (ร้านค้าในเครือข่ายธุรกิจจัดจำหน่าย) ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบการเรียนการสอน เน้นทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริงที่ร้านโฮมมาร์ท โดยเรียนภาคทฤษฏีที่โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด และฝึกปฏิบัติงานที่ร้านโฮมมาร์ททั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2553

 

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ 

1.      ทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา ( 2 ปี )  

2.      มีที่พักให้ระหว่างเรียนในสถานศึกษา ( 2 ปี )

3.      เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไป-กลับ ภูมิลำเนาและสถานศึกษาตามโปรแกรม

4.      รายได้ช่วงฝึกปฏิบัติงาน

5.      จบแล้วมีโอกาสได้งานทำทันที หลังจากจบหลักสูตร

 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถรับหรือ Download ใบสมัครได้ที่

-          HOME MART Service Counter และ ร้าน โฮมมาร์ท ทั่วประเทศ

-          www.HOMEMART.co.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  HOME MART Call Center   0-2586-2222

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool