จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 วิทยาลัย Blue Mountains Hotel School ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนด้าน การโรงแรม

วิทยาลัย Blue Mountains Hotel School ประเทศออสเตรเลียประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสมทบ Blue Mountains Hotel School Scholarship เพื่อศึกษาต่อระดับอนุปริญญาด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ต โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553

 

โดยมีหลักสูตรด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ต ดังนี้
1. Advanced Diploma in Hospitality (Management) (2 Year Program)
2. Diploma in Event Management (1 Year Program)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติ
2. ผ่านเกณฑ์ขอวีซ่านักศึกษาต่างชาติของทางการออสเตรเลีย
3. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาจากทางการออสเตรเลีย
4. ผ่านข้อกำหนดด้านวิชาการในหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ
5. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
6. มีทักษะภาษาอังกฤษดี

 

* ผู้สมัครต้องแนบเรียงความยาว 250-270 คำ ชี้แจงเหตุผล
ที่ต้องการศึกษาต่อด้านการบริการและการท่องเที่ยวยังออสเตรเลีย
ดูรายละเอียดทุนได้ที่ เว็บไซต์: www.the-ice.org

 

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
THE-ICE Scholarship Applications
International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education
PO Box 1272
Tweed Heads NSW 2485
AUSTRALIA
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: http://www.the-ice.org/index.php?option=com_pages&Itemid=6

 

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool