จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ทุนฝึกอบรม 3 สัปดาห์ที่ญี่ปุ่นเรื่อง Practical Operations Management

The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) เปิดรับสมัครบุคคลที่กำลังทำงานอยู่ในบริษัทผู้ผลิต ร่วมเข้าอบรมหลักสูตร 3 สัปดาห์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) เรื่อง  The Program for Practical Operations Management [PPOM] ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2553 ที่โยโกฮาม่า  ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น Dr. FUJITA (ศาสตราจารย์คณะธุรกิจจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ และดำรงตำแหน่งการสอนพร้อมประสบการณ์การทำงานทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น)

เนื้อหาในหลักสูตรเน้นเพื่อการประยุกต์ใช้ไดจริงผ่านการบรรยายในเรื่องการบริหารการผลิต (ไคเซ็น, 5ส, Visual Control, Productive Maintenance (PM), การบริหารสินค้าคงคลัง, Low Cost Automation รวมทั้ง Industrial Engineering (IE) , การวางแผนและควบคุมการผลิต (ระบบการผลิต Just in Time ขั้นสูง) และที่สำคัญคือ การฝึก In-plant Exercise 2 วันเต็มเพื่อการประยุกต์ใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นระดับผู้จัดการ ในบริษัทที่มีการผลิต โดยมีอายุระหว่าง 25-60 ปี

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายประมาณ 1/3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าการเดินทางในประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงเงินสดติดกระเป๋า ค่าวิทยากร ค่าล่าม ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด) และส่วนที่เหลือจะออกโดย AOTS ภายใต้ทุนรับาล

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพิมล AOTS สนง. กรุงเทพฯ โทร. 02-2385233~4 ต่อ 22 หรืออีเมลล์ pimonj@csloxinfo.com หรือ pimonj@gmail.com ระหว่างจันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.

ปิดรับสมัครภายใน 17 พ.ค. นี้

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool