จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 โครงการทุนเรียน ภาษาอังกฤษ 1 ปี
โครงการทุนเรียน ภาษาอังกฤษ 1ปี (3เทอมการศึกษา) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ กันยายน 2553 - มิถุนายน 2554

Cambridge Seminars Tutorial College Scholarship September, 2010 -June, 2011

ความเป็นมา

ทุน Cambridge Seminars Tutorial College Scholarship ก่อตั้งครั้งแรก พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยในปี คศ 1981 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นบางส่วน แก่นักเรียนที่เรียนดี ส าหรับในประเทศไทย เริ่มให้ทุนครั้งแรก ในปี คศ 2009 โดยมีผู้ได้รับทุนทั้งหมด 18คน แบ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จ านวน 1ทุน และ ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 6000ปอนด์ อีก 17ทุน ติดตามรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าวได้ที่เวปไซต์ www.cambridgeSTcollege.com

ส าหรับในปีการศึกษา 2010นี้ ทางวิทยาลัยฉลองครบรอบ30 ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัย และการได้รับความตอบรับอย่างดียิ่งจากนักเรียนไทย วิทยาลัยจึงจัดทุนการศึกษาเฉพาะ แก่นักเรียนผู้มีสัญชาติไทย ด้วยการให้ทุนจ านวนทั้งสิ้น 30ทุน แบ่งเป็น2 ประเภท ดังนี้
        1. ทุนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา ส าหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL มูลค่าทุนละ 17000 ปอนด์ จ านวน 1 ทุน รวมมูลค่า 17000 ปอนด์
        2. ทุนค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา ส าหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL หรือหลักสูตร Pre Master มูลค่าทุนละ 6000 ปอนด์ จ านวน 29ทุน รวมมูลค่า 174000 ปอนด์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุน
        1. มีสัญชาติไทย
        2. มีอายุ 16 ปี หรือ มากกว่า นับจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
        3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตปกติ
        4. มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนจบหลักสูตร
        5. มีความพร้อมด้านการเงินเพียงพอ ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทุนที่วิทยาลัยจัดสรรให้ ได้ด้วยตนเอง
        6. ได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง ในการสมัครรับทุนดังกล่าว
        7. ทุนการศึกษาจะถือเป็นโมฆะหากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยไม่มีเหตุผลอันควร

คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้สมัครรับทุนหลักสูตร IELTS-EFL
        1. ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
        2. ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร หรือTranscript ประกอบการสมัคร (NQF level3)
        3. ต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

หมายเหตุ
        1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1ปี (3เทอมการศึกษา) มูลค่า 11000 ปอนด์
        2. เหมาะส าหรับผู้ต้องการผลสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับสมัครเรียนต่อ หรือสมัครงาน
        3. มีโอกาสได้รับทุน ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา หรือ ทุนค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับผลการสอบที่ทางวิทยาลัยจะจัดขึ้นในประเทศไทย

คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้สมัครรับทุนหลักสูตร Pre Master
        1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภายในเดือน มีนาคม 2554
        2. ต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
        3. ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในประเทศอังกฤษ

หมายเหตุ
        1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1ปี (3เทอมการศึกษา) มูลค่า 12000 ปอนด์
        2. ผู้สอบไล่ผ่าน จบหลักสูตร Pre Master จาก Cambridge Seminars Tutorial College รับประกันว่าสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ 100 เปอร์เซ็นต์
        3. เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ แต่ไม่มีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ ทักษะในการเรียนที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อต่างประเทศหรือมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ต่ ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
        4. มีโอกาสได้รับทุนค่าที่พัก ตลอดภาคการศึกษา เท่านั้น

รายละเอียดของทุน
ทุนการศึกษา ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ เป็นทุนให้เปล่า (Merit Based) ผู้รับทุน ไม่ต้องมีภาระผูกพัน และ ไม่ต้องชดใช้ทุนดังกล่าว แต่ต้องยินยอมให้วิทยาลัยเสนอรูปภาพ ประวัติการศึกษา และ บทสัมภาษณ์ รวมถึงข้อความและเรื่องราวๆต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับทุน ในสื่อต่างๆ ของวิทยาลัย เช่น เวปไซต์ จดหมายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง สร้างความเข้าใจและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของวิทยาลัย

รายละเอียดทุนการศึกษามี ดังนี้
        1 ทุนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก
                - ค่าเล่าเรียนหลักสูตร IELTS-EFL:Premium Class 1ปี (3เทอมการศึกษา) ที่ Cambridge Seminars Tutorial College มูลค่า 11000ปอนด์
                - ค่าที่พักไม่รวมอาหาร 1ปี (3เทอมการศึกษา) ที่ Cambridge Seminars Tutorial College ‘s student Resident ตลอดภาคการศึกษา มูลค่า 6000ปอนด์
                - จ านวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 17000 ปอนด์
                - ทุนการศึกษาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ได้ และการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด

        2 ทุนค่าที่พัก
                - ค่าที่พักไม่รวมอาหาร 1ปี (3เทอมการศึกษา) ที่ Cambridge Seminars Tutorial College ‘s student Resident ตลอดภาคการศึกษา มูลค่า 6000ปอนด์
                - ส าหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร IELTS-EFL: Premium Class 1ปี (3เทอมการศึกษา) หรือ Pre Master ในปีการศึกษา 2010 นี้ ที่ Cambridge Seminars Tutorial College, Cambridge UK เท่านั้น
                - จ านวน 29 ทุน มูลค่าทุนละ 6000 ปอนด์
                - ทุนการศึกษาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ได้ และการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร
วิธีการรับใบสมัคร
        1 ส่งอีเมล์ ขอรับใบสมัคร มาที่ camsemth@gmail.com (เจ้าหน้าที่ในเมืองไทย), camsem@hotmail.co.uk
        2 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ www.cambridgeSTcollege.com

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
        1 ใบสมัครพร้อมลายเซ็นต์ของผู้สมัครและผู้ปกครอง
        2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
        3. ส าเนาหน้าแรกของพาสปอร์ต (หากไม่มีสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้)
        4. ส าเนาใบปริญญาบัตร (กรณีสมัครหลักสูตร Pre Master Course)
        5 รูปถ่ายสี ขนาด 4x3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด าโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ส าหรับผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
        6. ผลการสอบ IELTS/TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)
        7 หลักฐานการจ่ายค่าสมัครและค่าด าเนินการจัดสอบ จ านวน 10 ปอนด์ หรือ 550 บาท (รายละเอียดบัญชีธนาคาร จะแจ้งแก่นักเรียนโดยตรงทางอีเมล์)

วิธีการสมัคร
        1 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแสกนเอกสารทั้งหมดให้เห็นรายละเอียดชัดเจน แนบไฟล์ส่งมายัง
อีเมล์ camsem@hotmail.co.uk (ส าหรับผู้ได้รับคัดเลือก ต้องแสดงเอกสารต้นฉบับเพื่อยืนยันความถูกต้องเมื่อคณะกรรมการเรียกขอ)
        2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ที่
                Mrs Rachinya Wilson,
                International Director & Scholarship Coordinator
                Cambridge Seminars Tutorial College 143-147 Newmarket Roead,
                Cambridge, CB5 8HA UK
(กรณีส่งไปรษณีย์ จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นส าคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)

การคัดเลือก
พิจารณาจากผลการสอบ 2ส่วน ได้แก่ ข้อสอบ ปรนัย จ านวน 50 คะแนน ข้อสอบอัตนัย จ านวน 50 คะแนน โดยผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดรวมใน 2ส่วน จะได้รับทุนทุนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก และ ผู้ได้คะแนนรวม 29 อันดับถัดมา จะได้รับทุน ค่าที่พัก และการตัดสินให้ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของ Cambridge Seminars Tutorial College ถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่สอบ
ก าหนดสอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสอบ* ที่วิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์

*กรณีที่ โรงเรียนใด /เขตใดมีนักเรียนสมัครสอบเกิน 40 คน ทางวิทยาลัยจะจัดให้สอบภายในโรงเรียนนั้นๆ แต่หากจ านวนผู้สมัครในโรงเรียนหรือเขตนั้นๆ มีไม่ถึง 40 คน ทางวิทยาลัยจะจัดให้สอบ ณ ห้องสอบ บริติชเคาซิล สยามแสควร์ กรุงเทพมหานคร

ก าหนดการ
        1 เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2553
        2 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.
        3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2553 ทาง www.cambridgeSTcollege.com
        4 ประชุมร่วมระหว่างผู้ได้รับทุน ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัย Cambridge Seminars Tutorial College, Cambridge UK เพื่อตอบข้อสงสัย เตรียมเอกสารในการขอวีซ่า และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปประเทศอังกฤษ ณ ห้องประชุม บริติชเคาซิล สยามแสควร์ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Mrs Rachinya Wilson, International Director & Scholarship Coordinator
Cambridge Seminars Tutorial College Tel 00 44 1223 313 464 ,00 44 1223 300 123 , 00 44 7940 589 077
E mail rachinya@camsem.co.uk , camsem@hotmail.co.uk

OR Thailand Representative: Miss Mayrisa Ketchai , or camsemth@gmail.com เจ้าหน้าที่จะตอบทุกๆ e-mail.com

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool