จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 รับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอืน ๆ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)
  ข่าวสํานักงาน ก.พ.

เรือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอืน ๆ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)

----------------------------


ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะเปิ ดรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอืน ๆ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ทุนระดับมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที 22 - 30 กันยายน 2553 ทาง Internet ที http://scholar2.ocsc.go.th

โดยมีประเภททุน และจํานวนทุนดังนี
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จํานวน 9 ทุน
2. ทุนไทยพัฒน์ จํานวน 20 ทุน
3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 25 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพือรับทุน
1. เป็นผู้ทีกําลังศึกษาอยู่ชน ม.6 ประจําปี การศึกษา 2553 โดยได้คะแนนเฉลียสะสมทุกภาคการศึกษา
เท่าทีผ่านมาในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ตากว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร หรือ

2. คุณสมบัติอืน ๆ
ตามทีระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ เอกสาร หลักฐาน ที จะต้องยืนในวันสอบข้อเขียน

(1) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จํานวน 1 รูป
(2) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าทีผ่านมา จํานวน 1 ชุด
(3) หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูประจําชัน/อาจารย์ทปรึกษา
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึง จํานวน 1 ชุด

ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ที
• ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุร ี
• ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสต กรุงเทพมหานคร
• สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทุกเขต
• ทาง Internet ใน เว็บไซต์ ของ สํานักงาน ก.พ. ที http://www.ocsc.go.th,

http://scholar2.ocsc.go.th
และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที http://stscholar.nstda.or.th

สํานักงาน ก.พ.
กันยายน 2553

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool