จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2554

 

วัตถุประสงค์  ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมมาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด

 จำนวนทุนการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554    3-6 ทุน โดยให้น้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา

 การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจำเป็น

      ระดับ ปวช.  : ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี

      ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

      ** หมายเหตุ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี

หน้าที่ของผู้ได้รับทุน

      1. รายงานรายรับรายจ่ายมายังมูลนิธิ ทุกเดือน

      2. รายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิ ทุกเดือน

      3. รายงานผลการศึกษามายังมูลนิธิ ทุกภาคการศึกษา

      4. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสถานศึกษา

      5. ช่วยเหลือสังคมตามกำลังและโอกาส

 ระยะเวลา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกปี จนจบช่วงชั้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สถานภาพปัจจุบัน

-         ทุนการศึกษาระดับ ปวช.

  1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ไม่ต่ำกว่า 2.30

-         ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี

  1. กำลังศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553 ไม่ต่ำกว่า 2.80

 

** หมายเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีสถานภาพไม่ตรงตามกำหนด แต่มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน อาจได้รับการพิจารณาในบางกรณี

 

รายได้ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อปี

 

ความประพฤติ  เป็นผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2554

2. สำเนาผลการเรียน จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

3. จดหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร จากอาจารย์หรือหัวหน้างานอย่างน้อย 2 คน

4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือเอกสารอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา

1-30 พฤศจิกายน 2553              รับใบสมัครและเอกสาร

ธันวาคม 2553                          พิจารณาเอกสาร  สัมภาษณ์

มกราคม – มีนาคม 2554             สำรวจสภาพความเป็นอยู่

เมษายน 2554                          ประกาศผล

 

download เอกสารได้ที่ http://gotoknow.org/blog/poonpalang/392473

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มุทิตา  โทร. 081-772-2358  

e-mail:  poonpalang@yahoo.com

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool