จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 สถาบัน Jeducation มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สถาบัน Jeducation มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายขึ้นไป
เป็นผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Yono-Gakuin ภาคเรียนเดือนเมษายน 2011 ระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 
2.  วิธีการคัดเลือก
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ต้องเขียนเรียงความส่ง 
หัวข้อ สิ่งที่ฉันอยากทำในญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่นที่มองเห็นจากเมืองไทย หรือ ตัวของฉันอีก 10 ปี ข้างหน้า ( ทุกหัวข้อควรกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วส่งผลดีกับผู้เรียน )
เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นจำนวน 400 ตัวอักษรขึ้นไป หรือภาษาอังกฤษ จำนวน 200 คำขึ้นไป ( กระดาษแบบใดก็ได้ )
พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัครและเรียงความ โดยอาจารย์จากโรงเรียนลงความเห็นว่า ผู้สมัครมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการเรียนสูง
 
3.  จำนวนทุนที่ให้
  2 ทุน
 
3.  เอกสารประกอบการสมัคร 
  ใบสมัครของโรงเรียน ประวัติการศึกษาและการทำงาน Download ได้ที่นี่
รูปถ่าย 1 ใบ

 
4. ทุนการศึกษา 
 นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอมละ 120,000 เยน ( ทุก ๆ 6 เดือน )


5 ระยะเวลาในการให้ทุน :
 6 เดือน - 2 ปี ( เทอมละ 120,000 เยน รวม 2 ปี = 480,000 เยน )

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ กรณีที่ได้รับทุน
ค่าสมัคร 20,000 เยน
( เพื่อดำเนินการยื่นเรื่องขอสถานภาพการพำนัก ประเภทนักเรียน จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น )  
หน่วยเป็นเงินเยน

รายละเอียด ครั้งแรก
( 6 เดือน )
ครั้ง2
( 6 เดือน )
ครั้ง3
( 6 เดือน )
ครั้ง4
( 6 เดือน )
ค่าแรกเข้า 70,000 - - -
ค่าเล่าเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,500 10,500 10,500 10,500
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก 15,000 15,000 15,000 15,000

ค่าตรวจสุขภาพ

3,150 - - -
ค่ากิจกรรม 10,000 - - -
เงินประกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 16,000 - - -
รวมทั้งสิ้น 274,650 175,500 175,500 175,500
         

 

** ข้อควรระวัง **

ค่าใช้จ่ายข้างต้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประำจำวันอื่น ๆ
ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาสถานภาพการพำนักจากกองตรวจคนเข้าเมือง จะต้องแสดงสถานภาพทางการเงินของผู้ปกครองด้วย ดังนั้นผู้สมัครจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
 


การสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
Jeducation ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร.0-2267-7726 ต่อ 101-104
แผนที่ Jeducation
http://www.jeducation.com/THAI/seminar/yonoseminar/scholarship/april2011.html

ปิดรับสมัคร : วันที่ 20 ตุลาคม 2553
แจ้งผลผู้ที่ได้รับทุน : 1 อาทิตย์หลังจากปิดรับสมัคร

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool