จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งทุนการศึกษา


หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย (1 ปี)

 (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

โดยความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยแวนคูเวอร์คอมมูนิตี ประเทศแคนาดา


--------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท  มอบทุน “ โครงการ   1    หมู่บ้าน  1  ทุนการศึกษา ”    จบแค่ม.6 เรียนเพียง 1 ปี จบแล้วมีงานพนักงานผู้ช่วยพยาบาลทำทันที  รายได้ดี มีเกียรติ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  จากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.               สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6 

2.               มีฐานะยากจน

3.               ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ

4.               ต้องการศึกษาต่อ  แต่ไม่มีทุนทรัพย์

5.               มีความประพฤติดี

 
ระยะเวลาเรียน

            52   สัปดาห์ หรือ 1 ปี (12 เดือน)

 ความสำเร็จที่ได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร

1. เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร  ไปประกอบอาชีพได้ทั้งในโรงพยาบาล,  คลินิก, Nursery, รร.อนุบาล, ดูแลเด็ก, ผู้สูงอายุ, และผู้ป่วยตามบ้านทั้งในและนอกประเทศ

2. ได้รับการอนุมัติหลักสูตร 1 ปี จากกระทรวงศึกษาธิการ

3. มีแหล่งฝึกงานเป็นของตัวเอง

4. เรียนจบแล้ว  ทางโรงเรียนหางานให้ทำ

5. เป็นโรงเรียนในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท   ที่มีชื่อเสียงมากว่า 39 ปี

6. มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งแพทย์-พยาบาล   และอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

                        1. ชาย/หญิง อายุ 17-35 ปี

                        2. ทุกสถานภาพ (หญิงต้องไม่ตั้งครรภ์ขณะกำลังศึกษา)

                        3. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

                        4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                        5. มีความประพฤติดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น

                        6. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

 

หลักฐานการสมัครเรียน

2.1   สำเนาวุฒิการศึกษา                              3              ฉบับ

2.2   สำเนาบัตรประชาชน                            3              ฉบับ

2.3   สำเนาทะเบียนบ้าน                               3              ฉบับ

2.4   รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว                   3              ใบ (ชุดสุภาพ)

2.5   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  3              ฉบับ

2.6   ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)                           1              ฉบับ

 

ขั้นตอนการคัดเลือก

                        1. สัมภาษณ์

                        2. ตรวจร่างกาย

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท  โทร.02-7692000   ต่อ  7301-7304   จันทร์ – ศุกร์  08.00 – 18.00 น.

ผู้ประสานงาน  นางสาวปทุมพร    บุตรหลง   

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ www.kluaynamthai.com/education/training-school.php

Email : wattana@kluaynamthai.com

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool