จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 เปิดช่องคนเก่งต่างวิชาชีพขอตั๋วครู คุรุสภาเร่งแก้กฎหมาย-ยันมาตรฐานไม่ตกต่ำ

 

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่บอร์ดคุรุสภาเตรียมแก้ไขมาตรา 44 ของพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้ที่เป็นครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้ที่จะมีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้จะต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง หรือผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หากไม่มีการรับรองวุฒิการศึกษาก็ไม่สามารถเป็นครูได้

 

ซึ่งมาตรานี้ทำให้คนที่จบสาขาอื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ รวมทั้งผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ไม่สามารถมาขอใบอนุญาตฯ ได้เช่นกัน ทั้งที่ในอดีตคนกลุ่มนี้เคยเป็นกำลังสำคัญในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู เช่น ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นั้น ขณะนี้คุรุสภาส่งเรื่องแก้ไขมาตราดังกล่าวมายังตนแล้ว เพื่อนำเสนอนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. พิจารณาเห็นชอบ

 

นายดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาจัดประชุมปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เมื่อเร็วๆ นี้ สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ รมว.ศธ. ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่จบสาขาวิชาชีพอื่นได้มาเป็นครู โดยการปรับแก้ในมาตรา 44 ใหม่ จะเปิดโอกาสให้เฉพาะสาขาวิชาที่จำเป็น และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ซึ่งจะต้องเข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 3 ปีตามที่คุรุสภากำหนดด้วย

 

ส่วนที่กังวลว่าการแก้ไขนี้จะทำให้มาตรฐานวิชาชีพครูตกต่ำลง เพราะให้ใครก็ได้มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้ เพราะคุรุสภาจะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่จำเป็น ซึ่งใบอนุญาตที่ออกให้กลุ่มสาขาวิชาที่คุรุสภาพิจารณาจะมีตัวเลขพร้อมอักษรย่อชื่อระบุไว้ หากผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถเข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนดภายใน 3 ปีใบอนุญาตก็จะหมดสภาพโดยอัตโนมัติ


แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 28 มี.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool