จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 นำร่องปรับฐานะ24ร.ร.นิติบุคคล สกศ.ร่วมมธ.วิจัยเพิ่มศักยภาพบริหาร-วิชาการ

ดร.จิร พรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุม เรื่องโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำร่องสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการศึกษา ในฐานะสถานศึกษานิติบุคคล ซึ่งต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีอิสระ โดยสกศ.ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดศธ. และขยายผลไปสู่การทดลองใช้ และพัฒนากฎหมาย เพื่อบริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 แห่ง โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 เพื่อนำร่องการบริหาร และปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น เสริมสร้างให้สถานศึกษานิติบุคคลบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาการวิจัย

ด้านนาย อนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแนวคิดที่จะให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความอิสระ และคล่องตัว โดยสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษามีศักยภาพสูง มีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ และสามารถก้าวไปสู่โรงเรียนที่มีความอิสระ การนำร่องการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะทำให้เห็นภาพที่ดำเนินการ ต่อไปสพฐ.จะเข้ามาดูแลการบริหารจัดการเพื่อจะทำให้เกิดความคล่องตัว การนำร่องจะทำให้เกิดการการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็ง ผู้บริหารสามารถจัดการได้อย่างอิสระ นักเรียนสามารถพัฒนาโดยไม่มีกรอบ ศธ.ต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และนำเรื่องนี้ไปคิดต่อ เพื่อนำไปสู่โรงเรียนที่ใกล้เคียงกับนิติบุคคลมากยิ่งขึ้น


แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 29 มี.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool