จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ศธ.เร่งเยียวยาเหยื่อไฟใต้

นาย ปราโมทย์ แก้วสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้มอบหมายภารกิจการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งบุตรของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือพลเรือน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดสรรทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญา ตรีให้กับบุตรของผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบุตรของข้าราชการ จะได้รับสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการครอบครัวละ 1 คนตามความถนัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ถึงแม้ปัจจุบันจะมีนักเรียน นักศึกษากว่า 5,000 คนได้รับการดูแลจากรัฐบาลแล้ว แต่ยังมีบุตรหลานที่บิดาหรือมารดาได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชาย แดนภาคใต้อยู่อีก 453 คน ที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความรุนแรง แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยา

ผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวต่อว่า ศธ. จึงจัด ?โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้? เพื่อเยียวยากลุ่มเป้าหมายนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยการส่งบัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบให้ครู อาจารย์ หรือครูแนะแนวซึ่งใกล้ชิดนักเรียนรับทราบ และให้ช่วยเหลือพัฒนาสภาพจิตใจ ติดตามดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการอื่นๆ ส่งต่อเมื่อจบสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 29 มี.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool