จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 เด็กปทุมเทพเจ๋ง สอบคณิตเต็ม 100


คนเก่ง - นายเอกอาชาน โควสุภัทร์ นักเรียนม.6 ร.ร.ปทุมเทพวิทยา คาร จ.หนองคาย (ที่ 5 จากขวา) สอบโอเน็ตวิชาคณิต ศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 ถ่ายภาพ กับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดศธ. และดร.ชัยรัตน์ หลายวัชรกุล ผอ.ร.ร

ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชรกุล ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เปิดเผยว่า นายเอกอาชาน โควสุภัทร์ นักเรียน ม.6 สอบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตที่ผ่านมา ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักเรียน และร.ร.อย่างมาก สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นผลผลิตแห่งคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการเรียนการ สอนที่ทุ่มเทมุ่งมั่นกันมาอย่างหนัก ทั้งนี้ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร มีนักเรียน 3,433 คน เปิดสอนหลายโปรแกรม เช่น English Program, International Program ตามโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Talented Program, Gifted Program และหลักสูตร World Class ปัจจุบันทำการเรียนการสอนถึง 6 ภาษา และในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 03 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool