จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 แนะฟื้นหลักสูตรครู4+1 มศว จี้เปิดโอกาสบัณฑิตต่างสาขา


ผศ.น.พ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า เส้นทางการเข้าสู่วิชาชีพครูในเมืองไทยปัจจุบัน ส่วนหนึ่งอาจจะต้องสำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ซึ่งขณะนี้เรียน 5 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาก็เข้าสู่วิชาชีพครู แต่ในที่นี้อยากเสนอว่าทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเข้าสู่อาชีพครูคือ คนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ แล้วมีใจอยากเป็นครู รักที่จะเป็นครู สำหรับประเด็นที่ส่วนใหญ่ในแต่ละสาขาจะเรียน 4 ปี ก็น่าจะรื้อฟื้นหลักสูตรการสร้างครู 4 +1 คือเรียนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 ปี และเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูอีก 1 ปี

"การ จะได้ใบประกอบวิชาชีพครู เสนอว่าภายใน 1 ปีควรจะมีกระบวนการใหม่ๆ อาจมีการอบรมในชั้นเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถด้านความเป็นครู เทคนิควิธีการสอน การประเมินผลการศึกษา ผู้ที่เรียนในสาขาอื่นๆ จะต้องผ่านการอบรม และการอบรมก็ไม่ควรจะสอบ แต่ควรให้ครูที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาประเมิน ซึ่งควรจะเป็นครูอาวุโส ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ครูควรจะผ่านการประเมิน ควรเน้นว่าครูสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเข้าใจในบทเรียน และสอบวัดความรู้ระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม หากสอนแล้วผู้เรียนมีทักษะความรู้ดีขึ้น ผลการสอบระดับชาติเด็กสอบผ่าน ครูที่เรียนในหลักสูตร 4+1 ก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพโดยไม่จำเป็นต้องไปสอบอีก" ผศ.น.พ.เฉลิมชัยกล่าว

อธิการบดี มศว กล่าวด้วยว่า ข้อเสนอดังกล่าวมาจากเพราะอยากจะเห็นการพัฒนาวิชาชีพครูในทิศทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ที่เรียน 5 ปี หรือหลักสูตร 4+1 ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และอื่นๆ มีโอกาสเข้ามาสู่วิชาชีพครู มีการคัดเลือก ดูทัศนคติของบัณฑิตที่สนใจอยากเป็นครู ซึ่งบัณฑิตเหล่านั้นนอกจากจะมีใจและอยากเป็นครูแล้ว ยังมีความรู้ที่แม่นยำในเรื่องตัวเลข การคิดคำนวณ การประยุกต์ความรู้และการเชื่อมโยงความรู้ในทางสร้างสรรค์

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 04 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool