จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ชูสตรีหนุนไทยสู่อาเซียน

น.ส.จุไร รัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นวิทยากรสัมมนาวิชาการเรื่อง 'สตรีกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน' ซึ่งเป็นการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ บทบาทและศักยภาพของสตรีที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เมื่อปีพ.ศ.2552 ศธ.ได้ผลักดันวาระการศึกษาเข้าสู่อาเซียน ในปฏิญญาหัวหิน โดยรวมเข้าในกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดย ศธ.ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในอาเซียน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ถ่ายทอดและให้ความรู้ ทั้งด้านการเปิดเสรีแรงงานและเสรีการศึกษา จึงเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานทางการศึกษา ที่จะพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพ ภาษา และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกได้


รองปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้คนไทยจะต้องได้รับการส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางที่ประชาคมอาเซียนใช้ติดต่อสื่อสาร และภาษาในชาติสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและการประกอบอาชีพในอนาคต ควบคู่กับการได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีกับคนไทย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายสำหรับติดต่อ แลกเปลี่ยน และหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ส่วนบทบาทของสตรีจะต้องมีการเตรียมพร้อมตนเองเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในฐานะของสตรีที่เป็นผู้นำและในฐานะแม่ กล่าวคือผู้หญิงต้องเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้เรื่องอาเซียนให้มากขึ้น โดยอาศัยลักษณะเด่นคือความอ่อนโยนเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ ใต้บังคับบัญชาและลูกหลานในครอบครัว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 05 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool