จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ผลวิจัยเผยข้อจำกัดการศึกษาไทย ชี้ต้องพึ่งโอท็อป-สกศ.แนะปลุกเด็กสร้างสรรค์


ดร.จิร พรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ สกศ.จัดการประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิง สร้างสรรค์ โดยสกศ.เห็นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะต้องเกิดทั้งระบบ โดยเฉพาะระบบการศึกษาจะต้องมีส่วนช่วยพัฒนาคนไทย ตลอดจนถึงคนวัยแรงงานมีความคิดความสามารถในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย ทั้งนี้ สกศ.ดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาจะต้องเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงาน รัฐบาลทำงานด้านนโยบาย โดยมีโอท็อป และเอสเอ็มอี เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชน รวมถึงวัยแรงงาน ควรส่งเสริมในเรื่องการปรับการเรียนการสอนให้ช่วยเรื่องความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลต่อไป หลังจากการสัมมนาครั้งนี้ สกศ.จะรวบรวมความคิดของผู้บริหารสถานศึกษา นำมาปรับปรุงในเรื่องข้อเสนอนโยบาย โดยผ่านสภาการศึกษา และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ด้าน ดร.ภัทรพงษ์ อินทรกำเนิด อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะนักวิจัย กล่าวถึงงานวิจัยดังกล่าวว่า ได้ศึกษาวิเคราะห์ใน 5 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยเปรียบเทียบกับไทย ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และ เชิงสร้างสรรค์ และประเด็นด้านการศึกษาค่อนข้างชัดเจน แต่ระบบการศึกษาของไทยยังมีข้อจำกัด อาทิ ยังขาดความชัดเจนในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยให้เข้าสู่สังคมฐานความรู้และเชิงสร้าง สรรค์ให้ดีขึ้น

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 05 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool