จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 จี้ผุด3ยุทธศาสตร์แนะน.ร.


นายก มล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าได้รับเลือกจากสมาชิกครูแนะแนวของโรงเรียนทั่วประเทศที่มีอยู่ ประมาณ 3 พันคน ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) คนที่ 19 เนื่องจากสมาชิก สนนท.ต้องการให้เข้ามาช่วยพัฒนางานที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างจริง จัง และช่วยพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการมีทักษะชีวิต การแก้ปัญหาความเครียด ดังนั้นในวันที่ 25 เม.ย.ซึ่งจะมีการประชุม สนนท.ครั้งแรก ที่ร.ร.หอวัง ตนจึงเตรียมเสนอยุทธศาสตร์ สนนท.สำหรับปี 2555-2556 มี 3 ด้าน คือ 1.จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อชุมชน โดยมีจุดเน้นพยายามแนะแนวการศึกษา อาชีพ ทักษะชีวิตในโรงเรียน นำองค์ความรู้ด้านแนะแนวและคำปรึกษาจากประเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับบ้านเรา และนำคู่มือสอนแนะแนวนักเรียนม.1-6 ของสนนท. ซึ่ง สพฐ. เขียนไว้เฉพาะชั้นประถมฯ มาเผยแพร่พร้อมอบรมครูทั้ง 5 ภูมิภาค

นายก สนนท.กล่าวต่อว่า 2.การพัฒนาและยกย่องครูแนะแนวดีเด่น เพราะที่ผ่านมาจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญ โดยปีนี้จะเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนที่จัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่นไปศึกษาดูงาน ในต่างประเทศช่วงเดือน ธ.ค.นี้ และ 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเตรียมเปิดเว็บไซต์ให้คำปรึกษาเด็กนักเรียนและประชาชน ใน 3-4 ด้าน อาทิ แนะแนวการเรียนต่อ อาชีพ เป็นต้น โดยเว็บไซต์นี้จะคล้ายคลึงกับเว็บดัง หรือรายการวิทยุ Club Friday ซึ่งเป็นเว็บไซต์หรือรายการวิทยุที่วัยรุ่นนิยมกัน ทั้งนี้จะมีการประกาศชื่อและวันที่เปิดเว็บไซต์อีกครั้งหลังวันที่ 25 เม.ย.นี้

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 06 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool