จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ถอดบทเรียนผล โอเน็ต ชายแดนใต้ สกศ.ชี้ผลสำเร็จร.ร.เล็กขึ้นกับผู้บริหารเก่ง-มีฝีมือ


นาย เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จัดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถอดบทเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ในการประเมินรอบ 2 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งการจะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่รอดได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนที่ จะต้องเป็นทั้งผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของ โรงเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัด และเหตุใดโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ที่มีนักเรียน 70 คน จึงมีผลการประเมินสถานศึกษาได้คะแนนสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงน่าจะเป็น Best practices หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีที่จะช่วยให้โรงเรียนต่างๆ นำแนวทางการบริหารจัดการรวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้าน ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิ และผู้วิจัยโครง การ กล่าวว่า จากการประเมินภายนอกรอบที่ 2 ของ สมศ. พบว่าโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมีนางสุดสาย บุญช่วย เป็น ผอ.โรงเรียน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ตามตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มูลนิธิจึงให้ความสนใจและนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จ โดยใช้วิธีการสนทนาเพื่อค้นหาสิ่งดีรอบตัวในบุคลากรของโรงเรียน พบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จแบ่งเป็นในระดับผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน ทำการบ้านหลังเลิกเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยคล่องแคล่ว สามารถทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับเด็กในโรงเรียนมุสลิมที่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้ภาษาไทย ด้านครูผู้สอนพบว่า คำนึงถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของแต่ละวิชา แล้วนำมาวางแผนการสอนมากกว่า ยึดเนื้อหาจากหนังสือ เด็กสามารถทำการบ้านและทำกิจกรรมในวันหยุด โดยมีครูคอยเป็นพี่เลี้ยง ในด้านผู้บริหารพบว่ามีการรับฟังความเห็นจากชุมชน จากคณะกรรมการสถานศึกษา และถือเอาความต้องการของชุมชนในเรื่องการให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนใน ระดับดีขึ้นไปเป็นหลัก

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 06 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool