จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 จี้ปรับครูอาชีวะสอนเนื้อหาล้าสมัย ส.อ.ท.ห่วงเด็กเตะฝุ่น-สกศ.ดันร่างกรอบคุณวุฒิ

นาง ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวภายหลังการประชุมสมัชชา 4 ภูมิภาค เรื่อง '(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร' เมื่อเร็วๆ นี้ ถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือเอ็นคิวเอฟ (NQF) ว่า การจัดทำเอ็นคิวเอฟเป็นการสร้างระบบความเชื่อมโยงในภาพรวมของระบบการศึกษา ทุกระดับทุกประเภท กับความสามารถในการปฏิบัติงานที่เป็นแกนกลางให้สามารถครอบคลุมได้ทุกอาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้ในระดับชาติยังไม่เคยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมาก่อน นอกจากนี้ยังใช้เป็นมาตรฐานเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิระดับนานาชาติที่ ปรึกษาสกศ.กล่าวต่อว่า สำหรับร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีทั้งการให้เอ็นคิวเอฟเป็นข้อกำหนดแห่งชาติในการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงาน กับผลการเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม การจัดให้มีโครงการนำร่องและการพัฒนาความร่วมมือเชิงรุกกับกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการกลุ่มวิชาชีพ อย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้ตามความสามารถใน การปฏิบัติงานที่ต้องการ หรือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับมาตรฐานสากล และกรอบคุณวุฒิในระดับภูมิภาค เป็นต้นด้านนายสมมาต ขุนเศรษฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อยากให้ผลักดันเอ็นคิวเอฟอย่างเป็นรูปธรรม และฝากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปจัดการศึกษาให้ดี เพื่อนักเรียน นักศึกษา ที่จบมาจะได้มีงานรองรับ ไม่ใช่ปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมต้องมาจัดการศึกษากันเอง ทั้งนี้ ในส่วนระดับอาชีวศึกษา ตนอยากให้ปรับปรุงเรื่องอาจารย์ผู้สอน ที่ปัจจุบันมีหน้าที่สอนอย่างเดียว ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสถานประกอบการ ทำให้การเรียนการสอนล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น สาขาเครื่องกล อาจารย์ผู้สอนจะนำความรู้เก่ากว่า 30 ปี มาสอน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องกลได้ปรับเปลี่ยนไปมากแล้ว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool