จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 จี้รัฐ-เอกชนผุดหลักสูตรมีงานทำ


นาย อรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวตอนหนึ่งระหว่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำร่างกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ หรือเอ็นคิวเอฟ (NQF) ในการประชุมสมัชชา 4 ภูมิภาค เรื่อง '(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร'ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การเรียนในปัจจุบันโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาจะเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ ได้ เพราะการเรียนที่ดีต้องควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติด้วย อย่างการเรียนแบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ การ ก็อยากให้ส่งเสริมการเรียนแบบนี้มากขึ้น ไม่ใช่ร่วมมือเพียงไม่กี่เดือนอย่างปัจจุบัน ทั้งนี้ สำหรับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และเงินเดือนขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาทนั้น อยากให้รัฐบาลกำหนดชัดเจนว่าคนเหล่านี้ต้องมีความสามารถและมีสมรรถนะทำอะไร ได้จริงบ้าง เพื่อกำหนดเป็นค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันคนที่มีความสามารถ มีความรู้แต่ไม่มีคุณวุฒิมีอยู่มาก โดยเฉพาะผู้มีความสามารถด้านภาษา ที่ปัจจุบันโดนข้อจำกัดเรื่องการไม่มีคุณวุฒิกีดกันการทำงาน'อยาก ให้ภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างแนบแน่นมากกว่านี้ อย่างผู้บริหารวิทยาลัยต่อไปนี้จะอยู่ที่วิทยาลัยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเดินสายไปสถานประกอบการใกล้เคียงเพื่อหารือถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยเฉพาะการทำหลักสูตรที่ตรงต่อการมีงานทำ เพราะไม่เช่นนั้นภาคเอกชนก็จะไม่รู้ความต้องการของภาครัฐเลย ส่วนการจัดทำเอ็นคิวเอฟผมอยากให้ภาครัฐฟังข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการ จัดการศึกษามากกว่าไปตามนโยบายนักการเมืองที่แฝงไปด้วยประชานิยม ซึ่งเมื่อได้ร่างเอ็นคิวเอฟที่สมบูรณ์แล้วต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามา ร่วมแสดงความเห็นในขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศใช้จริง'นายอรรถการกล่าว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7834 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool