จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 เล็งใช้เกณฑ์ปรนัยเลื่อนวิทยฐานะครู สุชาติ เร่งชงร่างก.ค.ศ.-คาดป.1รับแท็บเล็ตก.ค.นี้นาย สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ.กล่าวภายหลังประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 225 เขตทั่วประเทศว่า การแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.1 และ ม.1 ทุกคน เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับเทคโนโลยีทางการศึกษา ทำให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงนามจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 800,000 เครื่องแล้ว เมื่อเครื่องมาถึง ศธ. ก็จะนำซอฟต์แวร์ใส่ลงเครื่องจัดใส่กล่อง เพื่อส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศ และจัดหางบฯ ติดตั้งสัญญาณไวไฟในโรงเรียนต่างๆ คาดว่าในเดือนก.ค.นี้ จะส่งเครื่องถึงนักเรียนชั้น ป.1 ส่วนนักเรียนชั้น ม.1 จะได้รับแจกในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 55รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องวิทยฐานะครูและผู้บริหารของ สพฐ. มีนโยบายที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามนโยบายของ ศธ. โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินที่เป็นปรนัย เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งได้ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อเตรียมเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ดังนี้ ยกร่างหลักเกณฑ์ด้วยข้อตกลงการปฏิบัติงาน สายงานการบริหารการศึกษาและสายงานบริหารสถานศึกษา ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ด้านประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ 3.ด้านผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ประเมินสาระสำคัญและความเป็นไปได้แล้วจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน 2.ประเมินก่อนปฏิบัติงาน 3.ประเมินระหว่างปฏิบัติงาน และ 4.ประเมินหลังปฏิบัติงาน ยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ด้วยการประเมินสมรรถนะ (ทีพีเคโมเดล) สายงานการสอนและสายงานนิเทศการศึกษา ดังนี้ ประเมิน 2 ด้าน คือ 1.ทดสอบสมรรถนะ และ 2.ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โอเน็ต) และส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาระนิพนธ์ไม่เกิน 20 หน้า

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool