จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 สวนดุสิตมุ่งตอบโจทย์เด็กไม่ตกงานนาย ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า จากผลการคัดเลือกผ่านระบบแอดมิชชั่นประจำปี 2555 ที่มีเด็กเลือกเรียนสาขาการปฐมศึกษาของมสด.เป็นอันดับ 1 ใน 5 นั้น รู้สึกดีใจที่เด็กให้ความสนใจ อาจเป็นเพราะสาขาดังกล่าวขาดแคลนกำลังคน และเห็นว่ามสด.มีความเชี่ยวชาญจึงตัดสินใจเลือกเข้ามาเรียน อย่างไรก็ตามตนมองว่าสาขาวิชาที่เด็กเลือกแอดมิชชั่นส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่ เรียนจบแล้วมีงานทำทันที ซึ่งสาขาวิชาของมสด.ที่เข้าร่วมแอดมิชชั่นก็เป็นสาขาวิชาที่จบแล้วไม่ตกงาน แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสาขาการปฐมศึกษา พยาบาล หรือแม้แต่เลขานุการแพทย์ที่เพิ่งเปิดสอนเป็นปีแรก โดยมสด.จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตในทุกสาขาวิชาอย่างต่อ เนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยมสด.จะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วนำมาปรับใช้พัฒนาเด็ก ไม่ใช่สอนตามหลักสูตรอย่างเดียว เพราะทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หากไม่พัฒนาเมื่อจบออกมาแล้วอาจไม่มีความสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้'การเลือกสาขาวิชาที่เรียนของเด็กผ่านระบบแอดมิชชั่นไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม เพราะเด็กยังยึดมั่นที่จะเลือกเรียนในสาขาที่จบออกมาในอีก 4-5 ปีข้างหน้าแล้วมีงานทำเป็นอันดับแรกๆ แต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ การเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย กว้างขวางกว่าเดิม ไม่เกาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นกระจุกเดียวเหมือนที่ผ่านมา ถือได้ว่าเด็กมีความเข้าใจการ เรียนในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น และรับรู้ได้ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นอย่างดี' นายศิโรจน์กล่าว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7838 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool