จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ชี้แนวโน้มพิซาขยับสูงตามโอเน็ต

นาง ชไมพร ตั้งตน หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า นอกจากการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักทดสอบทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อชี้แจงความสำคัญของพิซาให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นคน ทราบถึงความสำคัญ ซึ่งสิ่งสำคัญอีกประการที่สามารถชี้วัดได้เป็นอย่างดี คือ ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่งภาพรวมในปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเกือบทุกวิชา เพราะก่อนหน้านี้ สสวท.ได้นำกราฟคะแนนโอเน็ตและกราฟผลคะแนนประเมินพิซามาเทียบกันพบว่า ถ้าจังหวัดไหนมีผลคะแนนประเมินพิซาสูง คะแนนโอเน็ตก็จะสูงด้วย ถ้าจังหวัดไหนมีผลคะแนนประเมินพิซาต่ำ คะแนนโอเน็ตก็จะต่ำตาม ดังนั้นการประเมินพิซาในเดือนส.ค.นี้ น่าจะมีแนวโน้มขยับสูงตามคะแนนโอเน็ตซึ่งในภาพรวมทั่วประเทศขยับสูงขึ้น

"สสวท.เชื่อ มั่นว่าเมื่อคะแนนโอเน็ตสูงขึ้น ผลคะแนนประเมินพิซาจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งหลังจากประเมินผลนักเรียนไทยแล้ว สสวท.จะตรวจข้อสอบและรวบรวมข้อมูลส่งไปยังสำนักงานใหญ่ได้ประเมิน เพื่อจัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในประเทศสมาชิก โดยใช้ระยะเวลาเกือบ 1 ปี จึงจะทราบผลการประเมิน ซึ่งหากไทยมีผลคะแนนประเมินพิซาสูงขึ้น จะทำให้นักลงทุนเล็งเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ฉลาด การลงทุนต่างๆ ก็จะเลือกงานที่สอดคล้องกับมันสมองคนไทย" นางชไมพรกล่าว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7839 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool