จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 วิจัยกรอบคุณวุฒิเทียบระดับสากล สกศ.ถก4ภาคผุดกลไกยกระดับคุณภาพแรงงาน

น.ส.จิร พรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมสมัชชา 4 ภูมิภาค (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (ภาคกลาง) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ในการปรับแก้ไขกรอบคุณวุฒิให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาที่สามารถเทียบได้กับมาตรฐานสากล และเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน และการลงทุนที่จะเปิดอย่างเสรี และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือเอ็นคิวเอฟ นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกระบวนการเทียบโอนผลการ เรียน ความรู้ และประสบการณ์การทำงาน

น.ส.จิรพรรณกล่าวต่อว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติประกอบด้วย การเรียนรู้ในระบบการศึกษา และการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน เมื่อนำมารวมกันจะเป็นคุณวุฒิทางวิชาชีพในด้านนั้นๆ เช่น ด้านปิโตรเลียม ด้านการจัดการโรงแรม ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในสายสามัญสายอาชีพ หรือในระดับปริญญา เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งแล้ว เช่น ผู้ที่จบในระดับ ปวช. อยากจะยกระดับให้มีวุฒิ ปวส.อยากจะเทียบเคียงคุณวุฒิเพื่อยกระดับตนเอง หากมีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอตามสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดก็สามารถยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพของตนเองได้ เป็นต้น

รองเลขาธิการ กกศ. กล่าวต่อว่า สกศ.จึงศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อ ให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ เทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยนำประเทศต้นแบบที่ใช้กรอบคุณวุฒิแล้วประสบความสำเร็จ ได้แก่ อังกฤษ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาจัดทำเป็นร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และดำเนินจัดประชุมในระดับนานาชาติและในระดับอาเซียน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดทำกรอบคุณวุฒินานาชาติให้มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ สกศ.เตรียมจัดประชุมสมัชชาใน 4 ภูมิภาคเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) ต่อไป

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7839 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool