จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 สช.จี้โรงเรียนทำแผนใช้งบ

นาย ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เอกชนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ร่วมกับการศึกษาของรัฐ และท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่สช. เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) ผู้แทนสพป. เขต 1 และผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1-12นาย ชาญวิทย์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมพิจารณาแผนงบประมาณของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ 4,000 แห่ง และให้ทุกโรงเรียนทำแผนการใช้จ่ายงบ โดยบรรจุเงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับ และชี้แจงรายละเอียดงบในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีแผนใช้จ่ายงบที่ได้รับจากรัฐ มีเพียงแต่แผนงานโครงการว่าโรงเรียนจะทำอะไรเท่านั้น แผนดังกล่าวจะตรวจสอบโรงเรียนว่า ได้รับงบฯ จากรัฐเท่าไหร่ นำไปใช้จ่ายอะไร เนื่องจากพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2554 ให้ทุกโรงเรียนรายงานงบดุลประจำปีภายในสิ้นเดือนเม.ย. เพื่อรองรับการใช้จ่ายงบฯ รายปีทั้งโรงเรียนเอกชนในหรือ นอกระบบต้องปฏิบัติตาม จึงให้โรงเรียนเหล่านี้ใส่งบฯ ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ หรืองบฯ ที่โรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลงในแผนฯ ซึ่งทุกโรงเรียนเข้าใจและจะส่งแผนการใช้งบฯ มาให้สช.ในเดือนก.ค. ทำให้สำนักงบประมาณ ศธ. และสช.รับทราบการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหรือไม่ ซึ่งแผนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำแผนพัฒนางบฯ ของสช.

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7840 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool