จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 มติตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ32สถาบัน ทปอ.มรภ.ดันเพิ่มสวัสดิการพนง.มหาวิทยาลัย

ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร (มรภ.พน.) ในฐานะประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 40 แห่งทั่วประเทศ กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยของมรภ.ทั้ง 40 แห่ง ว่า เนื่องจากกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นบุคลากรที่ไม่มีสิทธิประโยชน์เหมือนข้าราชการประจำ ดังนั้นจากการประชุมกับผู้บริหาร มรภ.ทั้ง 40 แห่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย และได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมรภ.ทั้ง 40 แห่ง กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.ไทยพาณิชย์) แล้วที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกลุ่มมรภ. 40 แห่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบริษัท จัดการประธาน ทปอ.มรภ. กล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน เป็นรายเดือน โดยมหาวิทยาลัยจะส่งเงินสมทบในจำนวนเท่ากันเมื่อพ้นสมาชิกภาพ หมายความว่าสะสมได้ 10,000 บาท มรภ.ต้นสังกัดก็จะสมทบเพิ่มให้ 10,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าวเพื่อ เป็นสวัสดิการ และหลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน เมื่อต้องออกจากงาน ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือลาออกจากกองทุน โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีตนในฐานะประธาน ทปอ.มรภ. กับนางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้ลงนามโดยมีนายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งช่วงแรก มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 แห่ง ที่พร้อมจัดทำเอกสารขอจดทะเบียน ส่วนอีก 8 แห่ง อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อเข้าร่วมในกองทุนต่อไป

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7840 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool