จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ผุดศูนย์อาเซียนศึกษาคลังสมองชาติ ศธ.เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคม-ตั้งเป้า2ระยะ
นายก มล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดศธ. ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยที่ประชุมเสนอให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น เพราะรัฐบาลสนใจและตระหนักถึงความสำคัญ ศธ.จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ (กต.) และสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อให้ข้อคิดเห็น โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่และประสานงานเครือข่าย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จุฬาฯ จึงจัดทำร่างข้อเสนอในการจัดตั้งศูนย์ วัตถุประสงค์สำคัญของศูนย์คือ 1.เป็นคลังข้อมูลและคลังสมองเกี่ยวกับอาเซียนในเชิงลึกของประเทศ 2.ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอาเซียน 3.สังเคราะห์ความรู้เรื่องอาเซียน ทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอาเซียน ร่วมกับรัฐ เอกชน และประชาสังคม 4.เผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียนสู่สาธารณะ 5.ประสานงานด้านวิชาการระหว่างไทยกับประชาคมอาเซียน ประเทศคู่เจรจาอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศนายกมลกล่าวต่อว่า ศูนย์นำข้อเสนอในการจัดตั้ง ที่ผ่านการวิเคราะห์ของหลายหน่วยงาน อาทิ รายงานผลประชุม East Asia Academic Cooperation Council (EACC) ข้อเสนอของสกอ. สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และหลักการการจัดตั้งศูนย์ ของบริษัท ไทยวิทัศน์ โดยจะมีรูปแบบเป็นหน่วยงานอิสระในการบริหารจัดการ มีรมว.ศธ. ประธานกกอ. เป็นกรรมการที่ปรึกษา เลขาธิการกกอ.เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วยอธิการบดี ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกก่อตั้งศูนย์อาเซียนแห่งประเทศไทยผู้ ตรวจศธ.กล่าวอีกว่า เป้าหมายการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก พ.ศ.2555-2559 เน้นการช่วยให้ประเทศเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีྲྀ ช่วงแรกจะมีการทำยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ และระยะที่สอง พ.ศ.2560-2564 พัฒนาศูนย์เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและนานาชาติ ทั้งนี้ศูนย์จะมีสำนักงานอยู่ที่จุฬาฯ โดยใช้อาคารวิทยพัฒนา โดยในปีཱུ ศูนย์จะย้ายไปที่อาคารจามจุรี 10 ซึ่งศูนย์มีงบจาก 3 ส่วนหลักคือ จุฬาฯ สกอ. และจากภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน มีงบใช้จ่ายเบื้องต้น 10 ล้านบาท

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7841 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool