• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ข้อมูลศิษย์เก่า
 • ผลงานโรงเรียน


 • English Version
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • หลักสูตรสถานศึกษา
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • กิจกรรม/โครงการเด่น
 • IEP Website
 • DD_Online
 • ห้องสมุดดัดดรุณี
 • บริการห้องสมุด (WWW)
 • สื่อเผยแพร่..ในดัดดรุณี


 • คณะผู้บริหาร
 • บุคลากร
 • ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
 • หนังสือพิมพ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • รวมเว็บความรู้ที่น่าสนใจ
 • สาระสำหรับครูพันธุ์ใหม่
 • แบบทดสอบสำหรับครู
 • O-NET/A-NET NEWS
 • E-book
 • ดิกชันนารีออนไลน์
 • สืบค้นงานวิจัย
 • ผลงานเว็บของนักเรียน
 • เว็บครูหน่า
 • เว็บครูธีระ
 • กิจกรรมชุมนุม


 • จำนวนผู้เยี่ยมชม


  ผลงานโรงเรียน

  23   2549

         โรงเรียนดัดดรุณี ได้จัดโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2548   ผลการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้

  กิจกรรมการอ่าน  ในโครงการรักการอ่าน  โรงเรียนดัดดรุณี

   1. กิจกรรมภายในโรงเรียนดัดดรุณี  
                  1.1 จัดดำเนินการกิจกรรมการอ่าน    5 กิจกรรม    คือ 
                  1. กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน 
                  2. กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
                  3. กิจกรรมร้านหมอภาษา 
                  4. กิจกรรมเล่มโปรด Book Club  ร่วมกับบริษัท  นานมีบุ๊คส์  จำกัด 
   
                 5. กิจกรรมโครงการรักการอ่าน  ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

   โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียน  เดือนละ 1 ครั้ง  เช่น 

   

  •  กิจกรรม  การเล่าเรื่องหนังสือ
  • กิจกรรม  อ่านดีมีรางวัล 
  •  กิจกรรม  อ่านเพื่อออม :  อ่านหนังสือวันละน้อย  รอคอยตอบคำถาม 
  •  กิจกรรม  หลอมรักรวมใจ  เปิดโลกสดใส  ด้วยการอ่าน
  • กิจกรรม  อ่านคิดวิเคราะห์
  • กิจกรรม  แนะนำหนังสือ
  • รูปแบบสิ่งพิมพ์  เขียนแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน  ในดัดดรุณีสาร 
  •  รูปแบบกระจายเสียง  ในรายการ 30 นาทียามเช้า  ทุกวันอังคาร
  • จัดนิทรรศการตามวาระที่ห้องสมุด 

   

   2.  กิจกรรมการอ่านบริการชุมชน

  • จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามวาระและโอกาส
  • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ค่ายรวมพลเยาวชนรักการอ่าน  ของ บ. ซีพี  เซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด 
  • โครงการสวนสมเด็จย่า  สร้างต้นกล้ารักการอ่าน   จัดให้บริการทางการอ่านแก่บุคคลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันที่  26  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2548   เวลา  16.30 18.00 น.

    สรุปผลการบันทึกการอ่าน

   1. กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน   นักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีทุกคนปฏิบัติกิจกรรม  ผลที่ปรากฏ  มีนักเรียนอ่านและบันทึก
    การอ่านได้ครบตามเกณฑ์  จำนวน 50 เรื่อง  จำนวน 2,001   คน  คิดเป็นร้อยละ    75.14 
   2. กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน     มีครอบครัวนักเรียนและครอบครัวบุคคลทั่วไป  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  1,318  ครอบครัว  มีผู้อ่านและบันทึกการอ่านได้ครบตามเกณฑ์  จำนวน  988    ครอบครัว   คิดเป็นร้อยละ  74.96 
   3. กิจกรรมเล่มโปรด Book Club  ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับบริษัท  นานมีบุ๊คส์  จำกัด   มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  1,318  คน  มีผู้ได้รับเกียรติบัตร Reader of the Year   ของบริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด  จำนวน  742  คน  คิดเป็นร้อยละ   56.30       
   4. กิจกรรมโครงการรักการอ่าน  ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนส่งเรียงความเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 304  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.42

    

  Copyright © petroit.net All rights reserved