คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่      

การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2549

ตารางการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนพิบูลประชาบาล  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ประจำปีการศึกษา  2549

ของ

 นางสนทยา   เทพสงวน

ที่

วัน/เดือน/ปี

สาระการเรียนรู้

รายการอบรม

สถานที่อบรม

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม

1

8 ก.พ. 49

8 สาระการเรียนรู้

  เข้าชมนิทรรศการ
"ศรีจันทร์นิทรรศ"

   ร.ร.มัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิฐ์

ร.ร.มัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิฐ์ 

2

 4 มี.ค 49

 เกียรติบัตรยกย่อง

   เป็นผู้รักษาวินัย
ทางการเงิน เป็น
แบบอย่างที่ดี
ประจำปี 2548

 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์

 สมาคมเครือข่าย
พัฒนาอาชีพครู

3

 3 เม.ย 49

8 สาระการเรียนรู้

  อบรมแนวทางการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้
แบบบูรณาการโดย
ใช้สื่อนิทาน

  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิตต์

 ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ

4

3 เม.ย. 49 

 8 สาระการเรียนรู้

ชมงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ
ครั้งที่ 34

  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิตต์

 สมาคมหนังสือ
แห่งประเทศไทย

5

10 เม.ย 49

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ฝึกงานฝีมือการถัก
เชือกให้เป็นภาชนะ 

 ร้านทำผม ซอยตรากบ

นางสาวเป้า

6

23 เม.ย -
21 พ.ค 49

 ภาษาอังกฤษ

อบรมหลักสูตร
การฝึกเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 1 สมุทรปราการ

กระทรวงแรงงาน 

7

7 พ.ค 49

8 สาระการเรียนรู้

ปฏิรูปหลักสูตร
ศึกษาธิการสัญจร
ภาคกลาง 2549 

 โรงแรมแอมบาสเดอร์
จอมเทียน จ.ชลบุรี

 กระทรวงศึกษาธิการ

8

7 พ.ค 49

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

 อบรมหลักสูตรการ
ทำไข่เค็มสมุนไพร

 โรงแรมแอมบาสเดอร์
จอมเทียน จ.ชลบุรี

 ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน
จ.สระแก้ว

9

 7 พ.ค. 49

 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

 การอบรมหลกสูตรการทำห้องน้ำสำรอง

 ณโรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน จ.ชลบุรี

 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จ.สระแก้ว

10

 3-8 มิ.ย. 49

 การพัฒนาตน

 ผ่านการอบรมการพัฒนาตามหลักสูตรการัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่งครู

 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1

 11

10 มิ.ย. 49 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 การทำซาลาเปาใส้หมู ใส้ครีม

 แม่บ้านคลับ 1651 หมู่บ้านทาวอาทาวน์ ซ. 9 ถ. ศรีวรา แขวง หลวง กทม.

 แม่บ้านคลับ

 12

11 มิ.ย. 49 

 8 สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 เมืองทองอิมเพ็คธานี จ.ปทุมธานี

 รัฐบาล

 13

 25 มิ.ย. 49

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 การทำขนมโดนัส

 แม่บ้านคลับ 1651 หมู่บ้านทาวอาทาวน์ ซ. 9 ถ. ศรีวรา แขวง หลวง กทม.

 แม่บ้านคลับ

 14

 10-11 ก.ค. 49

 8 สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 การทำหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (หลักสูตรท้องถิ่น) ในงานเทศการหนังสือเด็กและเยาชน ครั้งที่ 4 (Book Festival ForYoung People 2006)

 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

 สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย (สพกท.)

 15

 14 ก.ค. 49

 วิทยากร แก่คณะครู ร.ร. พิบูลประชาบาล

 วิทยากรเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

 โรงเรียนพิบูลประชาบาล

 นางสนทยา  เทพสงวน

 16

 30 ก.ค. 49-1 ต.ค. 49

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดตามสมัยนิยม)

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 กระทรงแรงงาน

 17

 3-5 ส.ค. 49

 8 สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1

 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 18

 4 ส.ค. 49

 มาตรฐานโรงเรียน

 แนวทางการจัดทำมาตรฐานโรงเรียน

 โรงเรียนพิบูลประชาบาล

 โรงเรียนพิบูลประชาบาล

 19

 5 ส.ค. 49

 ภาษาไทย

 เข้าร่วมกิจกรรมร้านหมอภาษา

 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1

 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1

20 19 ส.ค. 49 ภาษาไทย ผู้สนับสนุนในการแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 14 โดยพระราชประสงค์ ระดับจังหวัด ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี
21  20 ส.ค. 49       8 สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ผู้เรียน
22 1-21 ส.ค. 49 ภาษาไทย ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (ช่วงชั้นที่ 2) ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โรงาเรียนพิบูลประชาบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
23 1-21 ส.ค. 49 ภาษาไทย ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันอ่านร้อยกรอง (ช่วงชั้นที่ 2) ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปรการเขต 1 โรงเรียนพิบูลประชาบาล โรงเรียนพิบูลประชาบาล
24 21-25 ส.ค. 49 วิทยากร วิทยากรฝึกการใช้ Internet ในสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลประชาล โรงเรียนพิบูลประชาบาล
25 24-25 ส.ค. 49 นิเทศภายใน อบรมเรื่องทดลองการใช้คู่มือการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ห้องประชุม สำนังานเขตพื้นที่สมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1
26 7-8 ก.ย. 49 8 สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการในงาน "มหกรรมรักการอ่านภาคกลาง 49" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
27 7 ก.ย. 49 ภาษาไทย ผลิตสื่อ "หนึ่งสือหนึ่งเกียรติบัตร" ส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง 49" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนวัดนากระรอก
28 7-8 ก.ย. 49 ภาษาไทย กิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านให้คล่อง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนศรีราชาพทยาคม
29 7-8 ก.ย. 49  8 สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชมนิทรรศการในงานมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง 49 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลอู่ตะเภา
30 7-8 ก.ย. 49 ภาษาไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการจัดการศึกษาในงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
31 7-8 ก.ย. 49 ภาษาไทย ผ่านการศึการดู่งานนิทรรศการรักการอ่านและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในงานมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง 49 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนพิบูลประชาบาล
32 8 ก.ย. 49 ภาษาไทย ได้ศึกษาดู่งานนิทรรศการรักการอ่านและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในงานมหกรรมรักการอ่าน ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนบ้านตลาดมิตรภาพที่ 105 สำนักงานเขตพืนที่การศึกากาญจนบุรี เขต 2
33 8 ก.ย. 49 ภาษาไทย ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน "รักการอ่าน" ทั้งระบบในงานมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง 49 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนบ้านหนองขาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 2
34 7-8 ก.ย. 49 ภาษาไทย ผ่านการศึกษาดูงาน ในงานมหกรรมรักการอ่านภาคกลาง 49 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
35 14 ก.ย. 49 สนับสนุนโครงการ ให้การสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โรงเรียนพิบูลประชาบาล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรการ
36 5 ต.ค. 49 8 สาระการเรียนรู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการแสดงผลงานตามโครงการวิจัยการบรหารจัดการศึกษา แบบบูรณาการ ณ ห้อดงคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1
37 18 พ.ย. 49 วัดประเมินผล อบรมการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองหลวง โรงเรียนบ้านคลองหลวง
38 29-30 พ.ย. 49 ภาษาไทย อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเด็กไทยรักการอ่าน อ่านให้ครบ 60 ล้านเล่ม ห้องประชุมบริษัทนามมีบุ๊คส์จำกัด  บริษัทนามมีบุ๊คส์จำกัด

 

 

 

 

หน้า :   1   2   3