คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่      

กฎระเบียบวินัยโรงเรียน

การปฏิบัติตนของนักเรียน

 

                1.  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

                2.  เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ละได้รับอนุญาต

                3.  เชื่อฟังและปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครูอาจารย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพ

                4.  มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป

                5.  ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนที่ดี    ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่นำเกมส์ เครื่องเล่น ของเล่นอื่น ๆ และสิ่งพิมพ์ลามกเข้ามาในโรงเรียน

                6.  นักเรียนไม่ส่งเสียงดัง ใกล้ห้องเรียนที่กำลังทำการสอน   และไม่กระทำการทุจริตการสอบ       ไม่เล่นการพนัน

                7.  นักเรียนต้องพูดจาด้วยความไพเราะ สุภาพ มีหางเสียง (ครับ – ค่ะ) รู้จักใช้คำว่า สวัสดี + ขอบคุณ + ขอโทษ และคำอื่น ๆ ที่สุภาพ

                8.  นักเรียนต้องรักษามารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ ด้วยการค้อมหลังอย่างเหมาะสมและสุภาพ

                9.  นักเรียนต้องสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ด้วยการแสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่     ดีงาม

                10. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือพูดจาเยาะเย้ยถากถาง  ผู้อื่น     

11. นักเรียนต้องช่วยกันประหยัดน้ำและไฟฟ้า

                12. นักเรียนต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะในวันหยุดเรียนต่าง ๆ  และไม่ขีดเขียนฝาผนัง พ่นสีบนพื้น บนโต๊ะ

                13. นักเรียนที่ต้องออกไปทานอาหารกลางวันที่บ้าน ต้องขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป

                  14.  เมื่อเรียนชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกจากห้อง ต้องจัดโต๊ะ - เก้าอี้ และปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย

              15. เมื่อมาติดต่อธุระที่โรงเรียน ให้แต่งกายสุภาพ

                16. เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องนำรถจักรยานมาโรงเรียน  ต้องขี่ด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็วให้มากที่สุด ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ห้ามนำรถมาขี่ในโรงเรียน

                17. เมื่อไปพบครูอาจารย์ให้ทำความเคารพด้วยการไหว้ หากนักเรียนกำลังถือของอยู่ในมือให้กล่าวคำว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” พร้อมทั้งก้มศีรษะเล็กน้อยพองาม กรณีที่ไปพบครูขณะที่ครูนั่งอยู่ ให้เรียงแถวตามลำดับก่อนหลังและคุกเข่า ไม่ยืนรุมล้อมครูอาจารย์

                18. ในวันหยุดเรียน นักเรียนจะมาทำกิจกรรมที่โรงเรียน จะต้องได้รับหนังสือจากทางโรงเรียน เพื่อขออนุญาตผู้ปกครอง และจะต้องมีครูควบคุมดูแลอยู่จนเสร็จกิจกรรมนั้น ๆ

                19.  นักเรียนไม่ควรนำของมีค่ามาใช้ในโรงเรียน

               20.  นักเรียนควรใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดการเสียหาย

 

ความผิดสถานต่าง ๆ

 

หมวดที่  1  ความประพฤติที่ถือเป็นความผิดขั้นต้น (ครั้งละ  3  คะแนน)

1.1      ขาดเรียนหรือหลีกเลี่ยงการเข้าเรียนโดยเจตนา

1.2      มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุอันควร

1.3      แต่งกายไม่สุภาพ เช่น ทรงผม ปลดประดุมเสื้อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือใช้เครื่องแต่งกายของสถาบันอื่น

1.4      ไม่รักษาความสะอาดของสถานที่ บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน สวนหย่อม บ่อน้ำ ศาลาพักร้อน อาคารประกอบต่าง ๆ เป็นต้น

1.5      ไม่รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ไม่ทำการบ้าน ไม่ส่งงาน ตามกำหนดเวลา

1.6      แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

1.7      เข้าห้องเรียนช้า โดยไม่มีเหตุอันควร

1.8      หลบหนีการเข้าแถว

1.9      ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ขณะย้ายห้องเรียนหรือระหว่างขึ้นบันได

1.10  ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาต

หมวดที่  2  ความประพฤติที่ถือว่า เป็นความผิดขั้นปานกลาง (ครั้งละ  5  คะแนน)

2.1      เจตนาแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เช่น เสื้อ กางเกง หรือกระโปรง ไม่เป็นไปตามที่ระบุในเรื่องเครื่องแบบนักเรียน

2.2      ก้าวร้าว รังแกเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

2.3      ยุยง ส่งเสริม ให้บุคคลอื่นกระทำความผิด

2.4      ทะเลาะวิวาทถึงขั้นใช้กำลังทำร้ายกัน

2.5      ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือ เอกสารต่าง ๆ

2.6      ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

2.7      กระทำการทุจริตในการสอบ

2.8      เจตนานำสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดมาจำหน่ายให้นักเรียนในโรงเรียน

หมวดที่  3  ความประพฤติที่ถือว่า เป็นความผิดขั้นร้ายแรง (ครั้งละ  10  คะแนน)

3.1      ลักทรัพย์

3.2      ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

3.3      เสพยาเสพติด ทุกชนิด หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3.4      เล่นการพนัน

3.5      ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล

3.6      ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเจตนา

3.7      ขีดเขียน ขูดลบ ทาสีฝาผนังห้อง โต๊ะเรียน ป้ายประกาศ โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.8      นำรูปภาพหรือสื่อลามก เข้ามาในโรงเรียน

3.9      หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน

3.10 แสดงกิริยาวาจา ก้าวร้าว ไม่เคารพเชื่อฟัง หรือลบหลู่ดูหมิ่นครูหรือครูใหญ่

 

การลงโทษและการพิจารณาโทษ

 

หมวดที่  1  การลงโทษมี  7  สถาน  ดังนี้

1.     ว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับการกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง

2.     การหักคะแนนความประพฤติ สำหรับความผิดครั้งแรกและเพื่อยับยั้งความผิดครั้งต่อไป

3.     การเฆี่ยน สำหรับความผิดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน  3  ที

4.     การทำทัณฑ์บน สำหรับความผิดที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง โดยจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบและบันทึกความผิด

5.     การพักการเรียน สำหรับนักเรียนที่ยังไม่สามารถปรับปรุง แก้ไขความประพฤติของตนเองให้ดีขึ้น โดยจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การพักการเรียนจะสั่งพักครั้งละไม่เกิน  7  วัน

6.     การไล่ออก สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้หรือฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษาหรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เห็นได้ว่า ถ้ายังอยู่ในสถานศึกษาต่อไป จะก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถานศึกษา

7.     การคัดชื่อออก เหมือนการคัดชื่อออก เป็นการลงโทษในกรณีที่ผู้ปกครอง ไม่ยอมรับทราบเหตุผล หรือ รับทราบความผิด ให้แจ้งผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางโรงเรียนจะไม่ออกใบสำคัญแสดงผลการเรียนให้

 

หมวดที่  2  การพิจารณาโทษหักคะแนนความประพฤติ

                ในปีการศึกษาหนึ่งนักเรียนคนใดถูกหักคะแนนความประพฤติ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ตามระเบียบ จะได้รับการพิจารณาโทษดังนี้

1.       ถูกหักคะแนนรวมตั้งแต่  40  คะแนนขึ้นไป  เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทำทัณฑ์บนครั้งที่  1

2.       ถูกหักคะแนนรวมตั้งแต่  50  คะแนนขึ้นไป  เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทำทัณฑ์บนครั้งที่  2

3.       ถูกหักคะแนนรวมตั้งแต่  60  คะแนนขึ้นไป  จะถูกสั่งพักการเรียน

4.       ถูกหักคะแนนรวมตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป ให้ออกพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนวุฒินันท์

                เมื่อนักเรียนถูกหักคะแนนความประพฤติถึง  50  คะแนน  ให้ฝ่ายธุรการทำรายงานต่อครูใหญ่ เพื่อทราบและพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

  

การพิจารณา  ความดี  ความชอบของนักเรียน

 

                นักเรียนคนใดที่กระทำความดี ความชอบ เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะหรือชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้อื่น ให้ครูที่รับทราบหรือพบเห็นเหตุการณ์นำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายธุรการ พิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติต่อไป

 

เกณฑ์ความดีที่เพิ่มคะแนน

 

                1.  เก็บสิ่งของแล้วนำมาแจ้งประกาศหาเจ้าของ

                   มูลค่าไม่เกิน                  99               บาท                   5              คะแนน

                   มูลค่า                    100 – 500              บาท               10             คะแนน

                   มูลค่า                   501 – 1,000          บาท                 20            คะแนน

                2.  ให้ความร่วมมือในการหาผู้กระทำผิด  10  คะแนน

                3.  ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนหรือกิจกรรมสาธารณะ   หรือ  กระทำตนสมควรแก่การยกย่อง  10  คะแนน

                4.  นำชื่อเสียงมาสู่ห้องเรียน จากการประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ

                                                ชนะที่  1                                20           คะแนน

                                                ชนะที่  2                                10           คะแนน

                                                ชนะที่  3                                5              คะแนน

                5.  นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักโรงเรียนมากขึ้น

                                                ชนะที่  1                                30           คะแนน

                                                ชนะที่  2                                20           คะแนน

                                                ชนะที่  3                                15           คะแนน

                6.  ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่าง ๆ                        10           คะแนน

                ในปีการศึกษาหนึ่ง นักเรียนคนใดที่ได้รับการเพิ่มคะแนนความประพฤติดีถึง  70  คะแนน  จะได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติ

                ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์ ของทุกปี ให้คณะกรรมการฝ่ายธุรการ รวบรวมคะแนนความประพฤติของนักเรียน เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติเกียรติบัตรต่อไป

 

การใช้บริการจากฝ่ายธุรการ

 

                1.  ขอลาป่วย

                                นักเรียนต้องส่งใบลาในวันที่ลาหรือในวันรุ่งขึ้นที่มาเรียนต่อฝ่ายธุรการ โดยมีผู้ปกครองลงชื่อรับรองในใบลา หากลาป่วยเกิน  3  วัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วย

 

                2.  ขอลากิจ

                                นักเรียนต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน  ที่ฝ่ายธุรการ  โดยมีผู้ปกครองลงชื่อรับรองในใบลา หากไม่สามารถส่งได้ทันให้ส่งในวันที่มาเรียน

                3.  ขออนุญาตเข้าชั้นเรียนกรณีมาสาย

                                เมื่อนักเรียนมาสาย ต้องมาขอแจ้งครูธุรการก่อนเข้าห้องเรียน

                4.  ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

                                นักเรียนไปขออนุญาตจากฝ่ายธุรการ  เพื่อลงบันทึกสมุดออกนอกโรงเรียน และมาแจ้งเวลากลับที่ฝ่ายธุรการอีกครั้ง

                                กรณีที่มีผู้ปกครองมารับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

                                กรณีที่นักเรียนออกไปพร้อมกับครู ต้องมาลงชื่อที่ห้องธุรการ

                5.  ขออนุญาตนอนห้องพยาบาล

                                กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย และต้องการพักห้องพยาบาล ให้มาขออนุญาตจากฝ่ายธุรการ เพื่อ     นักเรียนจะได้นำไปแจ้งครูฝ่ายพยาบาลอำนวยความสะดวกให้

                6.  การขอพบนักเรียน

                                ผู้ปกครองที่ต้องการพบนักเรียน ให้แจ้งความจำนงที่ฝ่ายธุรการ

                7.  ขอใบรับรองความประพฤติ

                                นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการใบรับรองความประพฤติ นักเรียนให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการ

                8.  ขอทราบประวัติ / ความประพฤตินักเรียน

                                ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับทราบความประพฤตินักเรียนเป็นรายกรณีได้จากฝ่ายธุรการ

                9.  ขอรับคำปรึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม

                                ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอพบครูใหญ่ / ครูประจำชั้นได้โดยการนัดหมายล่วงหน้ากรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และควรที่จะต้องรีบแก้ไข ทางโรงเรียนอาจเชิญผู้ปกครองมาพบที่        โรงเรียน  ขอให้ผู้ปกครองโปรดให้ความร่วมมือด้วย

หน้า :   1   2