จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
นครนายก
จำนวนสถานศึกษา 171 แห่ง   Page :1 of 9       1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา เขาเพิ่ม บ้านนา 1 รายละเอียด
2 บ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา 1 รายละเอียด
3 บ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา 1 รายละเอียด
4 บ้านเขาส่องกล้อง เขาเพิ่ม บ้านนา 1 รายละเอียด
5 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา 1 รายละเอียด
6 วัดโคกสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา 1 รายละเอียด
7 วัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา 1 รายละเอียด
8 ตลาดสี่แยก ทองหลาง บ้านนา 1 รายละเอียด
9 บ้านคลอง 30 ทองหลาง บ้านนา 1 รายละเอียด
10 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ทองหลาง บ้านนา 1 รายละเอียด
11 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) ทองหลาง บ้านนา 1 รายละเอียด
12 วัดโบสถ์เจริญธรรม ทองหลาง บ้านนา 1 รายละเอียด
13 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม บางอ้อ บ้านนา 1 รายละเอียด
14 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) บางอ้อ บ้านนา 1 รายละเอียด
15 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) บางอ้อ บ้านนา 1 รายละเอียด
16 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) บ้านนา บ้านนา 1 รายละเอียด
17 นายกวัฒนากรบ้านนา บ้านนา บ้านนา 1 รายละเอียด
18 บ้านนา (นายกพิทยากร) บ้านนา บ้านนา 1 รายละเอียด
19 มาลาสวรรค์พิทยา บ้านนา บ้านนา 1 รายละเอียด
20 วัดทองจรรยา บ้านนา บ้านนา 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool