จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
แพร่
จำนวนสถานศึกษา 329 แห่ง   Page :1 of 17       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เมืองแพร่ เมือง 1 รายละเอียด
2 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมือง 1 รายละเอียด
3 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมือง 1 รายละเอียด
4 บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมือง 1 รายละเอียด
5 บ้านต้นม่วง(ธรรมบาลวิทยา) แม่คำมี เมือง 1 รายละเอียด
6 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมือง 1 รายละเอียด
7 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมือง 1 รายละเอียด
8 บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมือง 1 รายละเอียด
9 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมือง 1 รายละเอียด
10 วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แม่หล่าย เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมือง 1 รายละเอียด
13 ศึกษาพิเศษแพร่ ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด
14 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมือง 1 รายละเอียด
15 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียง เมือง 1 รายละเอียด
16 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียง เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านในเวียง ในเวียง เมือง 1 รายละเอียด
18 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมือง 1 รายละเอียด
20 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool