จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
พัทลุง
จำนวนสถานศึกษา 297 แห่ง   Page :1 of 15       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านพน กงหรา กงหรา 1 รายละเอียด
2 วัดเขาวงก์ กงหรา กงหรา 1 รายละเอียด
3 สามัคคีอนุสรณ์ กงหรา กงหรา 1 รายละเอียด
4 บ้านนาทุ่งโพธิ์ คลองเฉลิม กงหรา 1 รายละเอียด
5 บ้านพูด กรป.กลาง คลองเฉลิม กงหรา 1 รายละเอียด
6 บ้านควนประกอบ คลองเฉลิม กงหรา 1 รายละเอียด
7 บ้านคู คลองเฉลิม กงหรา 1 รายละเอียด
8 บ้านป่าแก่ คลองเฉลิม กงหรา 1 รายละเอียด
9 กงหราพิชากร คลองทรายขาว กงหรา 1 รายละเอียด
10 บ้านหน้าวัง คลองทรายขาว กงหรา 1 รายละเอียด
11 อนุบาลกงหรา คลองทรายขาว กงหรา 1 รายละเอียด
12 บ้านทอนตรน คลองทรายขาว กงหรา 1 รายละเอียด
13 บ้านวังปริง ชะรัด กงหรา 1 รายละเอียด
14 บ้านต้นประดู่ ชะรัด กงหรา 1 รายละเอียด
15 วัดควนขี้แรด ชะรัด กงหรา 1 รายละเอียด
16 ชะรัดชนูปถัมภ์ สมหวัง กงหรา 1 รายละเอียด
17 วัดพังกิ่ง สมหวัง กงหรา 1 รายละเอียด
18 วัดหวัง สมหวัง กงหรา 1 รายละเอียด
19 ศึกษาธรรมอิสลาม คลองเฉลิม กงหรา 1 รายละเอียด
20 เขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool