จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
ยะลา
จำนวนสถานศึกษา 244 แห่ง   Page :1 of 13       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านกรงปินัง กรงปินัง ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
2 บ้านตะโละซูแม กรงปินัง ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
3 บ้านลือมุ กรงปินัง ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
4 บ้านโฉลง ปุโรง ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
5 บ้านปุโรง ปุโรง ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
6 บ้านสะเอะ สะเอะ ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
7 บ้านสะเอะใน สะเอะ ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
8 สันติวิทยา สะเอะ ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
9 บ้านกูวา ห้วยกระทิง ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
10 บ้านแบหอ ห้วยกระทิง ก.กรงปินัง 1 รายละเอียด
11 ผดุงประชา สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
12 เพ็ญศิริ สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
13 มานะศึกษา สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
14 ยะลาบำรุง สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
15 รังสีอนุสรณ์ สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
16 รัชตะวิทยา สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
17 ศานติธรรม สะเตงนอก เมือง 1 รายละเอียด
18 อนุบาลประณีต สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
19 อนุบาลศรีบำรุง สะเตง เมือง 1 รายละเอียด
20 เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา สะเตง เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool