จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
สงขลา
จำนวนสถานศึกษา 610 แห่ง   Page :1 of 31       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เกาะแต้วพิทยาสรรค์ เกาะแต้ว เมือง 1 รายละเอียด
2 เทคโนโลยีช่างกลสงขลา บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
3 แจ้งวิทยา บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
4 กลับเพชรศึกษา บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
5 จุลสมัย บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
6 ชุมชนบ้านด่าน เกาะแต้ว เมือง 1 รายละเอียด
7 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมือง 1 รายละเอียด
8 บริหารธุรกิจวิทยา บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
9 บริหารธุรกิจสงขลา บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
10 บ้านกลาง พะวง เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านดอนขี้เหล็ก พะวง เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านน้ำกระจาย พะวง เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านบางดาน พะวง เมือง 1 รายละเอียด
15 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ทุ่งหวัง เมือง 1 รายละเอียด
16 พณิชยการสงขลา บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
17 วชิราโปลีเทคนิค บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
18 วชิรานุกูล บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
19 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา บ่อยาง เมือง 1 รายละเอียด
20 วัดเกาะถํ้า เขารูปช้าง เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool