จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
จำนวนสถานศึกษา 293 แห่ง   Page :1 of 15       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 กล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
2 กาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
3 กุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
4 เกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
5 เจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
6 เฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
7 ธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
8 ธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
9 นารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
10 ประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
11 ปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
12 พงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
13 เพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
14 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
15 เมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
16 วุฒิวิทยา ปางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
17 ศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
18 ศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
19 ศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด
20 สถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool