จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
จำนวนสถานศึกษา 516 แห่ง   Page :1 of 26       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านหนองผักแว่น โคกศรี ก.วังยาง 1 รายละเอียด
2 บ้านโนนหอม โคกสี ก.วังยาง 1 รายละเอียด
3 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสี ก.วังยาง 1 รายละเอียด
4 บ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาด ก.วังยาง 1 รายละเอียด
5 บ้านหนองแคน ยอดชาด ก.วังยาง 1 รายละเอียด
6 บ้านหนองบึง ยอดชาด ก.วังยาง 1 รายละเอียด
7 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาด ก.วังยาง 1 รายละเอียด
8 วังยางวิทยาคม วังยาง ก.วังยาง 1 รายละเอียด
9 บ้านวังยาง วังยาง ก.วังยาง 1 รายละเอียด
10 บ้านหนองนางด่อน วังยาง ก.วังยาง 1 รายละเอียด
11 บ้านหนองสะโน วังยาง ก.วังยาง 1 รายละเอียด
12 บ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง ก.วังยาง 1 รายละเอียด
13 บ้านนาขามส้มป่อย วังยาง ก.วังยาง 1 รายละเอียด
14 หนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์ ก.วังยาง 1 รายละเอียด
15 บ้านหนองโพธิ์วังโน หนองโพธิ์ ก.วังยาง 1 รายละเอียด
16 บ้านโพนสวาง หนองโพธิ์ ก.วังยาง 1 รายละเอียด
17 บ้านดงขวาง แสนพัน ธาตุพนม 1 รายละเอียด
18 บ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน ธาตุพนม 1 รายละเอียด
19 โพนแพงพิทยาคม โพนแพง ธาตุพนม 1 รายละเอียด
20 บ้านโพนแพง โพนแพง ธาตุพนม 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool