จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร
จำนวนสถานศึกษา 700 แห่ง   Page :1 of 35       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เต่างอยพัฒนศึกษา เต่างอย เต่างอย 1 รายละเอียด
2 นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย 1 รายละเอียด
3 บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย 1 รายละเอียด
4 บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย 1 รายละเอียด
5 บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย 1 รายละเอียด
6 บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย 1 รายละเอียด
7 บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย 1 รายละเอียด
8 บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย 1 รายละเอียด
9 บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย 1 รายละเอียด
10 บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย 1 รายละเอียด
11 อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย 1 รายละเอียด
12 อนุบาลจรูญลักษณ์ เต่างอย เต่างอย 1 รายละเอียด
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร พังขว้าง เมือง 1 รายละเอียด
14 เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมือง 1 รายละเอียด
15 เซนต์โยเซฟท่าแร่ ท่าแร่ เมือง 1 รายละเอียด
16 เซนต์ยอแซฟสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมือง 1 รายละเอียด
17 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ห้วยยาง เมือง 1 รายละเอียด
18 เทคนิคช่างกลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมือง 1 รายละเอียด
19 เทคนิคบริหารธุรกิจพรรณา พรรณนานิคม เมือง 1 รายละเอียด
20 เทคนิคพณิชยการสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool