จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี
จำนวนสถานศึกษา 929 แห่ง   Page :1 of 47       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านดู่ บ้านขาว เมือง 1 รายละเอียด
2 *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ เหล่า เพ็ญ 1 รายละเอียด
3 เชียงหวางพิทยาคาร เชียงหวาง เพ็ญ 1 รายละเอียด
4 เพ็ญพิทยาคม เพ็ญ เพ็ญ 1 รายละเอียด
5 จอมศรีพิทยาคาร จอมศรี เพ็ญ 1 รายละเอียด
6 ชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ 1 รายละเอียด
7 นิคมสร้างตนเอง บ้านธาตุ เพ็ญ 1 รายละเอียด
8 บ้านเชียงหวาง "คุรุประชาสรรค์" เชียงหวาง เพ็ญ 1 รายละเอียด
9 บ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ 1 รายละเอียด
10 บ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ 1 รายละเอียด
11 บ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ 1 รายละเอียด
12 บ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ 1 รายละเอียด
13 บ้านโคกสว่าง เหล่า เพ็ญ 1 รายละเอียด
14 บ้านโนนรัง สร้างแป้น เพ็ญ 1 รายละเอียด
15 บ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ 1 รายละเอียด
16 บ้านโพนเลา เชียงหวาง เพ็ญ 1 รายละเอียด
17 บ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญ เพ็ญ 1 รายละเอียด
18 บ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ 1 รายละเอียด
19 บ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ 1 รายละเอียด
20 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool