จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยโสธร

รายละเอียดอื่นๆ
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านแจนแลน
เขตพื้นที่การศึกษา : 1
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านแจนแลน   ถนน-  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  35160
เบอร์โทร :  
หลักสูตร :  
ผู้รับใบอณุญาต : นายอุดม พืชสี 
โฮมเพจ : คลิกที่นี่ 
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool