เกี่ยวกับโรงเรียน
  การจัดการศึกษา
  ส่วนบริหาร
  ปัญญา-ความรอบรู้
  คนเก่ง - คนดี


สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
435018  
การศึกษาระดับปฐมวัย

  • การเตรียมความพร้อม
  • การเตรียมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • เสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  • ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ

การจัดการศึกษาโรงเรียนสัจจพิทยา  ระดับปฐมวัย

 

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนสัจจพิทยาจัดการศึกษาระดับปฐมวัยบนพื้นฐานคริสตศาสนา  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย  สติปํญญา  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการสื่อสาร  และใช้เทคโนโลยี  มีสุขภาพดี  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

 

ภารกิจ

            1.  งานส่งเสริม  คุณธรรม  จริยธรรม

            2.  งานจัดประสบการณ์สำคัญ

            3.  งานสาระการเรียนรู้

            4.  งานกิจกรรมประจำวัน

 

นโยบาย

            1.  มุ่งให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน

            2.  มุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            3.  มุ่งให้นักเรียนใช้ภาษาสื่อสารได้  รักการเรียนรู้

            4.  มุ่งให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายดี  มีสุขนิสัยที่ดี

 

เป้าหมาย

            1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับวัย

            2.  นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย

            3.  นักเรียนได้รับประสบการณ์สำคัญครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย

            4.  นักเรียนได้รับสาระควรเรียนรู้ครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย

            5.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายดี  มีความสุข  มีสุขนิสัยที่ดี

           6. ครูมีความรู้ความสามารถในการดูแลและจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

            7.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  อาคารเรียน  ห้องประกอบการ  สื่อ  เทคโนโลยีเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้


หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ของโรงเรียนสัจจพิทยา

 

1.  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย  สาระการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

ó  ด้านร่างกาย

ó  ด้านอารมณ์และจิตใจ

ó  ด้านสังคม

ó  ด้านสติปัญญา

 

ó  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ó  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

       และสถานที่แวดล้อมเด็ก

ó  ธรรมชาติรอบตัว

ó  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

 

2.  การจัดประสบการณ์รายวัน  ด้วยกิจกรรมประจำวัน

3.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

4.  การประเมินพัฒนาการ

 

ตารางกิจกรรมประจำวันของนักเรียนอนุบาล 1 – 3

 

                        07.00 – 08.30  น.                    รับเด็ก  ตรวจสุขภาพ

                        08.30 – 08.45  น.                    เคารพธงชาติ  กายบริหารยามเช้า

                        08.45 – 09.00  น.                    ดื่มนม  ไปห้องน้ำ

                        09.00 – 09.35  น.                    กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

                        09.35 – 10.10  น.                    กิจกรรมสร้างสรรค์

                        10.10 – 10.45  น.                    กิจกรรมเสรี

                        10.45 – 11.10  น.                    กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                        11.10 – 11.45  น.                 พัก  ( รับประทานอาหาร )  แปรงฟัน  ไปห้องน้ำ

                        11.45 – 13.45  น.                    นอน  เก็บที่นอน  ไปห้องน้ำ  อาหารว่าง

                        13.45 – 14.10  น.                    กิจกรรมกลางแจ้ง

                        14.10 – 14.45  น.                    เกมการศึกษา

                        14.45 – 15.00  น.                    เตรียมตัวกลับบ้าน

 


สื่อและแหล่งการเรียนรู้

 

            โรงเรียนสัจจพิทยาได้จัดหาสื่อต่าง ๆ เช่น  โทรทัศน์  วิทยุ  วีดีทัศน์  เครื่องเล่น  ไม้บล็อก     เครื่องครัว  ชุดหมอ  เกมการศึกษา  และหนังสือนิทานต่าง ๆ ไว้ในห้องเรียนทุกระดับชั้นและในห้องกิจกรรม  โดยเน้นสื่อที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาของเด็กตามวัยและความเหมาะสม  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีห้องต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องดนตรี  ห้องนาฏศิลป์  ห้องสมุด  และครูพิเศษที่สอนในวิชาเสริมประสบการณ์พิเศษ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ดนตรี  นาฏศิลป์  และคอมพิวเตอร์ 

การประเมินพัฒนาการ

 

            จัดการประเมินพัฒนาการนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาของผู้เรียน  โดยใช้การสังเกตพฤติกรรม  การบันทึกพฤติกรรม  กรสนทนา  การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน  การเก็บรวบรวมผลงานอย่างเป็นระบบ  (Portfolio)

 

หลักการและแนวทางการประเมิน

1.  การประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนครบทุกด้านเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

2.  จัดการประเมินให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวันทำเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

3. ใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย  เพื่อให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  เช่น

     แบบบันทึกและสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบประเมิน

4.  การสรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อผู้ปกครอง

 

เกณฑ์การประเมิน

            กำหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยนำผลการประเมินมาสรุปปีละ  2  ครั้ง โดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่  1  และภาคเรียนที่  2

 

กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น  3  ระดับ  ดังนี้

ระดับที่  1         หมายถึง           ควรเสริม

ระดับที่  2         หมายถึง           ปานกลาง

ระดับที่  3         หมายถึง           ดี

Copyright © 2007 Siamschool.net By Petro IT Co.,Ltd. All rights reserved.