เกี่ยวกับโรงเรียน
  การจัดการศึกษา
  ส่วนบริหาร
  ปัญญา-ความรอบรู้
  คนเก่ง - คนดี


สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
435017  
การศึกษาระดับประถมศึกษา

                                                                                     วิสัยทัศน์
         โรงเรียนสัจจพิทยาจัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักคริสตศาสนา  เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  มีคุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก    ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้  มีทักษะพื้นฐาน  มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้นำ และมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านศิลปะ วิถีชีวิต  ประวัติความเป็นมา  ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภารกิจ

 

1.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคมและสติปัญญา

2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ถูกต้องและมีความเป็นไทย

3.  ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้ผู้เรียน  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  มีทักษะการใช้ภาษาไทย

     และภาษาสากลในการสื่อสาร

4.  ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้  สื่อ  และเทคโนโลยี  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้


เป้าหมาย

 

1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ถูกต้องและมีความเป็นไทย  โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน

      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

2.  นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้  ตามจุดมุ่งหมายของ

     การจัดการศึกษาของโรงเรียน

3.  นักเรียนมีทักษะ  การอ่าน  การเขียน  การคิด  วิเคราะห์  สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยี                     

     ใช้ ภาษาไทยและภาษาสากลในการสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.  นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจากสื่อและแหล่งเรียนรู้

     รวมทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ได้


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 9 ประการ

 ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต

ข้อที่ 3 มีวินัย

ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้

ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง

ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน

ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย

ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ

ข้อที่ 9 มีความรักต่อผู้อื่นเหมือนรักตนเอง
 

 สมรรถนะสำคัญ

     1.  ความสามารถในการสื่อสาร

      2.  ความสามารถในการคิด

      3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

      4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

      5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

120

120

120

120

120

120

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

*รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา

จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

ปีละไม่เกิน 40 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่เกิน 1000 ชั่วโมง/ปี

 


กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. บูรณาการวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

2. กิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1 – 3 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง   ระดับชั้น ป.4 – 6  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  

3. กิจกรรมเสริมภาษาจีนระดับชั้น ป.4 – 6  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

4. กิจกรรมดนตรีสากลระดับชั้น ป.1 – 6 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

5. กิจกรรมศาสนกิจระดับชั้น ป.1 – 6 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง


โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

840

ท 11101

ภาษาไทย

200

ค 11101

คณิตศาสตร์

200

ว 11101

วิทยาศาสตร์

80

ส 11101

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

ส 11102

ประวัติศาสตร์

40

พ 11101

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

  ศ 11101

ศิลปะ

80

ง 11101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

อ 11101

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

40

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาเพิ่มเติม

40

ท 11201

การอ่าน

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมนักเรียน

70

   - ลูกเสือ – เนตรนารี

-

   - ชมรม

-

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1000

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

840

ท 12101

ภาษาไทย

200

ค 12101

คณิตศาสตร์

200

ว 12101

วิทยาศาสตร์

80

ส 12101

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

ส 12102

ประวัติศาสตร์

40

พ 12101

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ 12101

ศิลปะ

80

ง 12101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

อ 12101

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

40

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาเพิ่มเติม

40

ท 12201

การอ่าน

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมนักเรียน

70

   - ลูกเสือ – เนตรนารี

-

   - ชมรม

-

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1000

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

840

ท 13101

ภาษาไทย

200

ค 13101

คณิตศาสตร์

200

ว 13101

วิทยาศาสตร์

80

ส 13101

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

ส 13102

ประวัติศาสตร์

40

พ 13101

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ 13101

ศิลปะ

80

ง 13101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

อ 13101

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

40

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาเพิ่มเติม

40

ท 13201

การอ่าน

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมนักเรียน

70

   - ลูกเสือ – เนตรนารี

-

   - ชมรม

-

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1000

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

840

ท 14101

ภาษาไทย

160

ค 14101

คณิตศาสตร์

160

ว 14101

วิทยาศาสตร์

80

ส 14101

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

ส 14102

ประวัติศาสตร์

40

พ 14101

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ 14101

ศิลปะ

80

ง 14101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

อ 14101

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

80

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาเพิ่มเติม

40

ว 14201

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมนักเรียน

70

   - ลูกเสือ – เนตรนารี

-

   - ชมรม

-

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1000

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

840

ท 15101

ภาษาไทย

160

ค 15101

คณิตศาสตร์

160

ว 15101

วิทยาศาสตร์

80

ส 15101

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

ส 15102

ประวัติศาสตร์

40

พ 15101

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ 15101

ศิลปะ

80

ง 15101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

อ 15101

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

80

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาเพิ่มเติม

40

ว 15201

ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมนักเรียน

70

   - ลูกเสือ – เนตรนารี

-

   - ชมรม

-

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1000

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

840

ท 16101

ภาษาไทย

160

ค 16101

คณิตศาสตร์

160

ว 16101

วิทยาศาสตร์

80

ส 16101

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

ส 16102

ประวัติศาสตร์

40

พ 16101

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ 16101

ศิลปะ

80

ง 16101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

อ 16101

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

80

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน

(ชั่วโมง/ปี)

รายวิชาเพิ่มเติม

40

ว 16201

โครงงานวิทยาศาสตร์

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมนักเรียน

70

   - ลูกเสือ – เนตรนารี

-

   - ชมรม

-

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1000


เกณฑ์การประเมินและการจบหลักสูตร

 

                การประเมินและตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียน ผ่านรายวิชาเลื่อนชั้นปี และจบระดับชั้นประถมศึกษา
มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้

1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดในวิชาพื้นฐาน และทุกผลการเรียนรู้ในวิชาเพิ่มเติม โดยมีผลการประเมิน

    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ทั้งหมด

3. ผู้เรียนต้องมีคะแนนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

4. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

5.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ดีเยี่ยม/ดี/ผ่านเกณฑ์การประเมิน

6.  ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินเป็นรายกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยมีเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์ดังนี้

                   1) ต้องผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกจุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรม

                   2) ต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80  ของเวลาตลอดกิจกรรม

7.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดีเยี่ยม/ดี/ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง  9  คุณลักษณะ

 

Copyright © 2007 Siamschool.net By Petro IT Co.,Ltd. All rights reserved.